Všeobecné obchodné podmienky ZONER s.r.o.

pre predaj softvérových produktov a služieb divízie Software (najmä program Zoner Photo Studio, zákazkové fotoprodukty, doplnkové produkty a služby k Zoner Photo Studiu)

 

1. Základné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") obchodnej spoločnosti ZONER s.r.o., IČO: 35 770 929, sídlom v Bratislave, Jaskový rad 5, 831 01 Bratislava, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 19487/B (ďalej len „Spoločnosť ZONER“), upravujú vzťahy medzi Zonerom a Kupujúcim v súvislosti s poskytovaním softvérových alebo iných produktov vytvorených a ponúkaných Zonerom (ďalej len "produkt").

Kontakty spoločnosti Zoner

 • Obecné otázky - ceny, produkty: info@zoner.sk, tel. 02 / 63 815 273
 • Obchodné otázky, multilicencie: sales@zoner.sk, tel. 02 / 63 815 273
 • Predaj, objednávky, zásielka: objednavky@zoner.sk
 • Technická a uživatelská podpora: podpora@zoner.sk, online formulár technickej podpory

Kupujúcim“ sa rozumie spotrebiteľ alebo organizácia, ktorému Zoner odplatne poskytuje produkt, pričom:

 • Spotrebiteľom “ sa rozumie každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu so Zonerom alebo s ním inak koná.
 • Organizácia “ znamená fyzická alebo právnická osoba, ktorá so Zonerom uzatvára zmluvu alebo s ním inak koná v súvislosti s vlastnou podnikateľskou alebo inou činnosťou, v rámci samostatného výkonu svojho povolania alebo menom či na účet organizácie. Pokiaľ Kupujúci v objednávke uvedie identifikačné číslo organizácie (IČO), berie na vedomie, že sa na neho v týchto VOP vzťahujú pravidlá pre organizácie. Ak zmluvu so Zonerom uzatvára fyzická osoba ako zástupca právnickej alebo fyzickej osoby (napríklad v mene svojho zamestnávateľa), potom uzavretím tejto zmluvy prehlasuje, že má oprávnenie za túto osobu robiť právne rokovania a prijímať záväzky v zmluve obsiahnuté.

Informácie o produkte a cene uvádzané Zonerom sú záväzné s výnimkou zjavnej chyby. Ceny sú prezentované vrátane všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov platných v SR, nezahŕňajú však náklady na doručenie.

Kupujúci berie na vedomie, že konečné ceny produktov môžu byť uvádzané po zaokrúhlení na celé koruny v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Z toho dôvodu môže v konkrétnych prípadoch v konečnom súčte cien súčasne objednávaných produktov dochádzať k nepatrným rozdielom od prostého súčtu uvedených cien.

Prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou nie je prijatím ponuky. Potvrdenie obsahu zmluvy uzavretej v inej než písomnej forme, ktorá vykazuje odchýlky od skutočne dohodnutého obsahu zmluvy, nemá právne účinky.

Prevzatie nevyžiadaného plnenia zo strany Kupujúceho neznamená prijatie ponuky.

Ak nie je Zoner uvedené inak, na prípadné darčeky a iné bonusy, ktoré Zoner venuje Kupujúcemu k objednávaným produktom, sa nevťahuje zodpovednosť za vady popísané nižšie.

2. Objednávka, uzatvorenie zmluvy

Zmluva je uzavretá v okamihu, keď Zoner Kupujúcemu potvrdí objednávku. Uzatvorením zmluvy Kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí.

Objednávku môže Kupujúci urobiť na to určených internetových stránkach Zoneru, v softvérovej aplikácii Zoner či iným vhodným spôsobom, a to najmä poštou, elektronickou poštou, telefonicky či osobne v sídle Zonera.

Kupujúci si je vedomý, že kúpou produktov z obchodnej ponuky spoločnosti Zoner mu nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log ani iných zákonom chránených označení patriacich Zoneru či jeho obchodným partnerom, ak nie je v konkrétnom prípade zmluvou dohodnuté inak.

3. Doručenie produktu

Zoner sa zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá produkt a umožní mu k nemu nadobudnúť vlastnícke právo (ak zahŕňa hmotnú vec) a užívať ho, a to prostredníctvom fyzického odovzdania, sieťou internet alebo iným dohodnutým spôsobom, a ak je produktom alebo ak zahŕňa produkt autorskej dielo, umožní mu nadobudnúť licenciu na jeho užívanie. Zoner produkt odovzdá v dohodnutom množstve, kvalita a prevedenie budú zodpovedať informáciám o produkte uvádzaných Zonerom.

Doručovacia doba závisí na povahe objednaného produktu a spôsobu dopravy, ktorý si Kupujúci zvolí. Je uvedená pri jednotlivých produktoch na internetových stránkach Zonera alebo v softvérovej aplikácii Zonera.

Povinnosť odovzdať produkt Kupujúcemu splní Zoner tým, že Kupujúcemu umožní s produktom nakladať v mieste plnenia a Kupujúceho o tejto skutočnosti včas informuje.

Kupujúci je povinný produkt prevziať a zaplatiť. Kupujúci sa stane vlastníkom produktu (ak zahŕňa hmotnú vec) a v prípade digitálneho obsahu držiteľom licencie až úplným zaplatením kúpnej ceny Zoneru.

V prípade doručenia produktu prostredníctvom dopravcu je Kupujúci povinný pri preberaní zásielky skontrolovať spolu s dopravcom jej stav (počet balíkov, neporušenosť prepravného obalu a pod.). Kupujúci je oprávnený neprevziať zásielku, ktorá nezodpovedá zmluve najmä tým, že je neúplná alebo poškodená. Ak takúto zásielku Kupujúci od prepravcu prevezme, požiada dopravca o uvedení odchýlok od zmluvy do odovzdávacieho protokolu alebo spísanie reklamačného protokolu. Ak tak neurobí, nemusí brať Zoner na odchýlky zreteľ.

Ak je produktom digitálny obsah a nie je tento súčasne viazaný na dodanie inej hmotnej veci (napríklad dátového nosiča), odovzdá Zoner produkt elektronickou cestou. Autorizáciu k užívaniu obsahu poskytne Zoner Kupujúcemu vo forme kódu zaslaného e-mailom, dodaného na tlačovine alebo priamym vložením na Zoner účet zvolený Kupujúcim, ktorého využívaním je podmienené užívania produktu. Ak vyžaduje digitálny obsah prenos alebo inštaláciu na počítače, umožní Zoner Kupujúcemu stiahnutie tohto obsahu. Osoba, na ktorej Zoner účet Kupujúci vloží viacpoužívaťeľskú licenciu, je považovaná za správcu licencie.

Ak je Kupujúcim Organizácia, môže Zoner alebo jeho obchodný partner podmieňovať vydanie produktu predložením osobného dokladu osoby, ktorá výrobok preberá, alebo plnej moci udelenej štatutárnym zástupcom Organizácie tejto osobe (ak nie je táto osoba sama štatutárnym zástupcom).

Ak je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné produkty doručiť opakovane alebo iným spôsobom, než Kupujúci zvolil v objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručením produktu, prípadne s iným spôsobom doručenia.

Ak je Kupujúcim objednané doručenie produktu mimo krajiny Európskej únie, môže doručovaný produkt podliehať clu alebo iným poplatkom, ktoré sa riadia právom krajiny, do ktorej má byť výrobok doručený. Všetky takéto poplatky hradí Kupujúci ako dovozca. Dodržaním všetkých povinností vyplývajúcich zo zákonov regulujúcich dovoz platných v krajine, do ktorej výrobok je doručený, je vecou Kupujúceho.

Doklady k produktu, najmä daňový doklad, potvrdenie a certifikáty, odošle Zoner Kupujúcemu najneskôr do dvoch pracovných dní od prevzatia produktu Kupujúcim. Ak nie je dohodnuté inak, odovzdáva Zoner Kupujúcemu doklady v elektronickej podobe. Daňový doklad je v takom prípade vo formáte PDF a je opatrený elektronickou značkou založenou na kvalifikovanom certifikáte a spĺňa všetky právne náležitosti SR a smernice EÚ.

Ak požiada o to Kupujúci, potvrdí mu Zoner v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti z chybného plnenia a akým spôsobom môže Kupujúci práva z nich uplatniť.

Ak neprevezme Kupujúci produkt v dohodnutej dobe z dôvodu na jeho strane, Zoner je oprávnený potom, čo Kupujúceho preukázateľne e-mailom upozorní a poskytne mu novú primeranú lehotu na prevzatie, a Kupujúci produkt opäť neprevezme, od zmluvy odstúpiť a produkt vhodným spôsobom predať inej osobe. Náklady na uskladnenie a náklady márneho dodania produktu z dôvodu nedostatku súčinnosti na strane Kupujúceho v nevyhnutne nutnej výške je Zoner oprávnený voči kupujúcemu započítať na výťažok predaja. Toto ustanovenie sa netýka zákazkových produktov obsahujúcich autorské dielo, na nakladanie s ktorým nemá Zoner licenciu.

4. Dostupné spôsoby dopravy

Spôsob dopravy Cena vr. DPH Poznámka
Odovzdanie prostredníctvom internetu zadarmo len pre softvér alebo iný digitálny obsah bez hmotného nosiča
Slovenská pošta – doporučený balíček 2,50 € iba pre krabicové balenie softvéru, príručky
Kuriérska služba GLS – balík 3,50 € iba pre krabicové balenie softvéru, príručky
Kuriérska služba DPD – balík a) 5,99 €
b) 6,99 €
iba pre zákazkové fotopredmety:
a) fotoknihy, fotokalendáre
b) fotoobrazy
Uloženka – výdajné miesta Zasielkovňa 2,20 € iba pre krabicové balenie softvéru, príručky
Osobný odber v sídle Zonera (Jaskový rad 5, Bratislava) zdarma iba pre krabicové balenie softvéru, príručky
 

Ceny dopravy sú platné pre doručenie na území Slovenskej republiky a už zahŕňajú prípadné náklady na kompletizáciu a zabalenie produktu.

5. Prijímané spôsoby platby

Spôsob platby Cena vr. DPH
On-line platobnou kartou zadarmo
On-line službou PayPal zadarmo
Bankovým prevodom zadarmo
V hotovosti na výdajnom mieste Zasielkovňa 2,70 €
V hotovosti alebo kartou v sídle Zonera zadarmo
V hotovosti pri prevzatí zásielky od Slovenskej pošty 2,50 €
V hotovosti alebo kartou pri prevzatí zásielky od GLS 3,50 €
 

Pokiaľ Kupujúci v objednávke alebo kedykoľvek potom v Zoner účte zvolí možnosť uloženia zvoleného spôsobu platby aj pre nasledujúce objednávky (dostupná len pre vybrané spôsoby on-line platby), uloží Zoner platobné údaje Kupujúceho na zabezpečenom serveri. Zoner je oprávnený využívať týchto platobných údajov iba pre úhradu produktov vedome objednaných Kupujúcim.

Spracovanie platby za objednávky došlej od Kupujúceho prostredníctvom inej ako slovenskej alebo českej jazykovej mutácie formulára alebo platby za využitie služby Zoner Pohľadnice pre Zoner zabezpečuje spoločnosť Zoner Inc., 1275 Shiloh Road NW, Suite 2750, Kennesaw, GA 30144, USA.

6. Výroba zákazkových produktov

Predmetom zmluvy môže byť produkt vyrábaný na zákazku, napríklad tlačený produkt s individuálnym obsahom Kupujúceho. Súčasťou objednávkového procesu je v takom prípade odovzdanie obrazových dát Kupujúceho Zoneru. Obrazové dáta majú zvyčajne formu fotografií Kupujúceho vsadených do šablóny poskytnutej ZONEROM. Kupujúci ju pripravuje v na to určenej softvérovej aplikácii Zonera, prostredníctvom ktorej je zároveň odovzdávaná Zoneru. Odovzdanie obrazových dát Kupujúcim je podmienkou pre začatie výroby produktu Zonera.

Kupujúci je povinný pred odoslaním Zoneri skontrolovať podobu obrazových dát. Zoner nevykonáva ich kontrolu pred vytlačením a nezodpovedá ani za zjavné vady vzniknuté na strane Kupujúceho (napr. Textové chyby, chýbajúce časti fotografie alebo nezodpovedajúca kvalita fotografie).

Ak nie je medzi Zonerom a Kupujúcim dohodnuté inak, Zoner začne prácu na výrobe produktu až po zaplatení kúpnej ceny vrátane dopravného Kupujúcim. Doba výroby je súčasťou doručovacej doby. Doručovacia doba začína plynúť v okamihu zaplatenia Kupujúcim a trvá maximálne 15 pracovných dní.

Zodpovednosť za zákonnú a etickú nezávadnosť použitých fotografií, ktoré sú súčasťou obrazových dát, nesie výhradne Kupujúci. Zoner si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu alebo od nej odstúpiť s okamžitou účinnosťou, ak by výroba výrobku alebo jeho odovzdanie Kupujúcemu boli v rozpore s právnymi predpismi, dobrými mravmi, zásadami dobrého občianskeho spolužitia alebo by mohlo spôsobiť škodu tretej osobe.

Špecifické ustanovenia pre službu Zoner Pohľadnice

Kupujúci nesie plnú zodpovednosť za správnosť údajov zadaných v aplikácii počas tvorby pohľadnice, najmä adresy príjemcu. Ak je adresa zadaná nesprávne alebo neúplne, Kupujúci nemá nárok na náhradu škody v prípade nedoručenia pohľadnice.

Zoner zodpovedá za bezchybnú výrobu pohľadnice a jej včasné odovzdanie poštovému prepravcovi (najmä Slovenská pošta, a ďalší zahraniční dopravcovia). Zoner nenesie žiadnu zodpovednosť za meškanie alebo nedodanie zásielky z dôvodu na strane prepravcu.

Kupujúci berie na vedomie, že čas doručenia pohľadnice uvádzaný na webových stránkach služby a v aplikácii je len orientačný a nemožno na jeho základe vymáhať finančnú kompenzáciu. Pohľadnicu Zoner podáva na odoslanie najneskôr druhý pracovný deň po doručení obrazových dát Kupujúcim.

Kupujúci nemá nárok na náhradu priamej, nepriamej ani akékoľvek inej škody vzniknutej nedoručením, oneskoreným doručením adresátovi alebo poškodením pohľadnice počas prepravy. V prípadoch náhrad garantovaných zákonom cena tejto náhrady nepresiahne cenu zaplatenú Kupujúcim za poskytnutie služby.

Za výrobu a odoslanie pohľadníc poskytovaných zadarmo v rámci marketingových akcií alebo darčekov nemožno vymáhať finančnú ani inú náhradu.

Cena a podmienky služby Zoner Pohľadnice sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

7. Špecifické podmienky pre domáce a komerčné termínované (predplatené) licencie

Objednanie a aktivácia:

 • Termínovanú licenciu si môže Kupujúci objednať na časové obdobie ponúkanej Zonerom. Obdobie platnosti licencie začína plynúť v okamihu aktivácie a končí v rovnaký čas posledného dňa objednaného obdobia.
 • Licencia sa aktivuje vložením na Zoner účet (v prípade viacužívateľských licencií ide o Zoner účet správcu licencie).
 • Platbu za objednanú licenciu uskutoční Kupujúci vopred s využitím ponúkaných spôsobov platby Zonerom.
 • Licencia je viazaná na Zoner účet Kupujúceho. Jednoužívateľskú licenciu ani licenciu s rodinným rozšírením nie je možné odovzdať inej osobe. V prípade viacužívateľskej licencie ide o Zoner účet správcu povereného Kupujúcim ako držiteľom licencie. Správcovstvo je možné odovzdať inej osobe.

Predĺženie, automatická plynulá nadväznosť

 • Pokiaľ Kupujúci v objednávke alebo kedykoľvek potom v Zoner účte zvolí možnosť automatického predĺžovania licencie, Zoner Kupujúcemu vystaví pred uplynutím bežiaceho obdobia autorizáciu k licencii na bezprostredne nadväzujúce obdobie, a to v rovnakej dĺžke ako bežiace obdobie. Cenu nadväzujúcej licencie Kupujúcemu odčíta prostredníctvom spôsobu platby zvoleného Kupujúcim na rovnakom mieste.
 • Ak potrebuje Kupujúci, ktorý nevyužíva možnosti automatického predlžovania licencie, objednať predĺženie licencie na ďalšie obdobie pred uplynutím bežiaceho obdobia, urobí tak v e-shope Zonera, priamo v aplikácii alebo iným dostupným spôsobom (e-mail, telefón).

Ukončenie

 • V prípade, že Kupujúci, ktorý si zvolil automatické predlžovanie licencie, neuhradí cenu licencie na nadväzujúce obdobie (napr. z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov vo zvolenom spôsobe platby), vyzve Zoner Kupujúceho k úhrade iným spôsobom a autorizáciu k nadväzujúcej licencii vystaví po zaplatení Kupujúcim.
 • Prerušenie bežiaceho obdobia platnosti licencie nie je možné. Platbu za termínovanú licenciu Zoner nevracia.
 • Mimo obdobia platnosti licencie je pre užívateľov program dostupný iba v rámci 30-dňového skúšobného obdobia alebo 30-dňového ochranného obdobia, ktoré Zoner môže poskytnúť bezprostredne po skončení platnosti licencie.

8. Špecifické podmienky pre výukové termínované (predplatené) licencie

Objednanie a aktivácia

 • Termínovanú licenciu si môže Kupujúci objednať na časové obdobie ponúkané Zonerom. Obdobie platnosti licencie začína plynúť v okamihu aktivácie a končí v rovnaký čas posledného dňa objednaného obdobia.
 • Dátum aktivácie si Kupujúci volí v objednávke. Môže byť stanovené na 0 až 90 dní odo dňa odoslania objednávky.
 • Platbu za objednanú licenciu uskutoční Kupujúci na základe faktúry vystavenej Zonerom po prijatí objednávky. Splatnosť faktúry je 14 dní od dátumu objednávky.
 • Aktivácia domácich licencií užívateľov (žiakov a pedagógov) prebieha automaticky počas prvého prihlásenia užívateľov do špecificky nastavenej školskej inštalácie programu počas obdobia platnosti licencie. Obdobie platnosti domácich licencií končí automaticky 31. 8. v 23.59 za predpokladu, že výukové licencie nekončí skôr.
 • Licencia je viazaná na Zoner účet správcu povereného Kupujúcim ako držiteľom licencie. Správcovstvo je možné odovzdať inej osobe. Domáce licencie užívateľov sú viazané na Zoner účty jednotlivých užívateľov a nie je možné ich odovzdať.

Predĺženie, automatická plynulá nadväznosť

 • Pre zaistenie hladkého a neprerušovaného prechodu medzi dvoma obdobiami Zoner Kupujúcemu vystavuje 14 dní pred uplynutím bežiaceho obdobia autorizáciu k licencii na bezprostredne nadväzujúce obdobie, a to v rovnakej dĺžke ako bežiaci obdobie (tzv. Automatické predĺženie). O tejto skutočnosti informuje Kupujúceho e-mailom a zašle mu faktúru s lehotou splatnosti 14 dní od dátumu aktivácie licencie na nadväzujúce obdobie. Ak chce Kupujúci licenciu na nadväzujúce obdobie využívať, faktúru v lehote splatnosti uhradí.
 • Ak potrebuje Kupujúci objednať licenciu na ďalšie obdobie s väčším predstihom ako 14 dní pred uplynutím bežiaceho obdobia, môže tak urobiť v e-shope Zonera alebo iným dostupným spôsobom (e-mail, telefón).

Ukončenie

 • Ak sa Kupujúci rozhodne automaticky predĺženú nadväzujúcu licenciu nevyužiť, oznámi túto skutočnosť do konca platnosti bežiaceho obdobia Zoneru a ten nadväzujúce licenciu aj vystavenú faktúru stornuje.
 • V prípade, že Kupujúci neuhradí v lehote splatnosti faktúru za licenciu, Zoner môže túto licenciu deaktivovať, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.
 • Prerušenie bežiaceho obdobia platnosti licencie nie je možné. Platbu za termínovanú licenciu Zoner nevracia.
 • Mimo obdobie platnosti licencie je pre užívateľov program dostupný iba v rámci 30-dňového skúšobného obdobia alebo 30-dňového ochranného obdobia, ktoré Zoner môže poskytnúť bezprostredne po skončení platnosti licencie.

9. Zrušenie objednávky, odstúpenie od zmluvy

Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť kedykoľvek pred dodaním produktu.

Kupujúcim je Spotrebiteľ

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetu alebo telefónu do 14 dní od prevzatia produktu alebo poslednej časti dodávky, a to bez ohľadu na spôsob prevzatia produktu či prevedenia platby.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak je objednávaným produktom:

 • služba, ktorú Zoner poskytol s predchádzajúcim výslovným súhlasom Spotrebiteľa pred uplynutím 14 dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy;
 • tovar, ktorý bol upravený podľa priania Spotrebiteľa alebo pre jeho osobu (zákazkový produkt);
 • digitálny obsah, ak porušil pôvodný obal jeho nosiča (napr. rozbalené krabicové balenie softvéru);
 • digitálny obsah, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom Spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy (softvér alebo iný obsah distribuovaný prostredníctvom internetu).

Odstúpenie od zmluvy Spotrebiteľ Zoneri zašle alebo odovzdá v uvedenej lehote. Nemusí uvádzať dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Pre uľahčenie komunikácie je vhodné v odstúpení uviesť dátum nákupu či číslo objednávky, bankové spojenie a zvolený spôsob vrátenia produktu.

K odstúpeniu môže Spotrebiteľ využiť vzor formulára, kktorý nájde na konci týchto VOP

Spotrebiteľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy na svoje náklady zašle alebo odovzdá Zoneru produkt, ktorý od Zoneru dostal. Produkt by mali byť vrátený Zoneru kompletný, najlepšie v pôvodnom obale, nesmie javiť známky opotrebenia ani poškodenia.

Ak je vrátený produkt poškodený porušením povinností Spotrebiteľa, je Zoner oprávnený voči Spotrebiteľovi uplatniť nárok na náhradu zníženia hodnoty produktu a započítať ho na vrátenú sumu.

Zoner je povinný Spotrebiteľovi vrátiť sumu plne zodpovedajúcu cene produktu a zaplateným nákladom na jeho dodanie do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým platbu od Spotrebiteľa prijal. Ak ponúka Zoner v rámci určitého spôsobu dodania produktov niekoľko možností, je povinný Spotrebiteľovi nahradiť najlacnejší z nich. Náklady na vrátenie produktu nesie Spotrebiteľ.

Zoner nie je povinný vrátiť sumu Spotrebiteľovi skôr, než mu Spotrebiteľ produkt doručí alebo preukáže, že výrobok Zoneru odoslal.

Ak bol súčasťou objednávky darček alebo iný bonus venovaný Kupujúcemu Zonerom, odstúpením od zmluvy stráca Kupujúci nároku na tento bonus a je povinný ho vrátiť Zoneru spolu so zakúpeným produktom. Ak je bonusom služba, digitálny obsah alebo licencie k nemu, prípadne iná nehmotné vec, je Kupujúci povinný zdržať sa akéhokoľvek nakladania s ním a Zoner je oprávnený technickými prostriedkami Kupujúcemu v nakladaní s bonusom zabrániť (napr. Deaktiváciou vydanej licencie, zneprístupnením on-line služby). Ak nebude bonus Kupujúcim vrátený, bude jeho hodnota braná ako bezdôvodné obohatenie Kupujúceho. Ak nebude vrátenie bonusu možné (napr. Z dôvodu jeho spotrebovaní alebo neodebratelnosti), vzniká Zoneru právo na finančnú náhradu vo výške obvyklej ceny bonusu.

Kupujúcim je Organizácia

Organizácia môže odstúpiť od zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetu alebo telefónu v prípade, že Zoner zmluvu neplní, je v omeškaní s dodaním produktu viac ako 31 dní alebo dodaný produkt vykazuje podstatnú vadu.

Odstúpenie musí byť písomné. Pre uľahčenie komunikácie je vhodné v odstúpení uviesť dátum nákupu či číslo objednávky, bankové spojenie a zvolený spôsob vrátenia produktu.

Zoner je povinný Organizácii vrátiť sumu plne zodpovedajúcu cene produktu a do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým platbu od Organizácie prijal.

Zoner nie je povinný vrátiť sumu Organizácii skôr, než mu Organizácia produkt doručí alebo preukáže, že výrobok Zoneru odoslala.

Ak je dohodnuté vrátenie sumy v hotovosti v sídle Zonera, Zoner môže vyplatenie podmieňovať predložením osobného dokladu osoby, ktorá čiastku preberá, alebo plnej moci udelenej štatutárnym zástupcom Organizácie tejto osobe (ak nie je táto osoba sama štatutárnym zástupcom).

Odstúpenie od zmluvy Zonerom

Zoner môže odstúpiť od zmluvy z dôvodu:

 • podstatného porušenia zmluvy zo strany Kupujúceho, najmä omeškanie s úhradou ceny alebo jej časti;
 • omeškanie s plnením akýchkoľvek iných záväzkov voči Zoneru zo strany Kupujúceho;
 • nevhodnosti obrazových dát dodaných Kupujúcim za účelom výroby zákazkového produktu pre tlač, najmä z dôvodu ich nekompletnosti alebo poškodenia;
 • svojho odstúpenia od licenčného ujednania k softvéru alebo inému digitálnemu obsahu uzavretého s Kupujúcim k tomu istému produktu.

Ak odstúpi Zoner od zmluvy, má Kupujúci nárok na vrátenie už zaplatenej ceny za objednaný produkt. V prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany Kupujúceho je však Zoner oprávnený započítať preukázateľné pohľadávky vzniknuté v dôsledku porušenia povinností Kupujúcim (napr. Škody alebo zvýšené náklady) proti pohľadávke Kupujúceho. Ak je dôvodom odstúpenia od zmluvy odstúpenie od licenčného ujednania Zonerom z dôvodu porušenia povinnosti Kupujúcim, nie je Zoner povinný Kupujúcemu zaplatenú cenu ani jej pomernú časť vracať.

10. Zodpovednosť za vady, záruka na akosť

Zoner Kupujúcemu odpovedá, že výrobok v čase prevzatia Kupujúcim nemá vady, najmä že:

 • produkt má vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, také vlastnosti, ktoré Zoner opísal vo svojej ponuke alebo ktoré Kupujúci mohol očakávať s ohľadom na povahu a účel produktu;
 • produkt sa hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie Zoner uvádza alebo ku ktorému sa produkt tohto druhu bežne používa;
 • produkt je v zodpovedajúcom množstve, obvyklom prevedení a kvality;
 • produkt vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ak sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia produktu, má sa za to, že vada existovala už pri prevzatí.

Za vady sa nepovažujú prípady, keď došlo k:

 • opotrebení produktu jeho obvyklým užívaním;
 • poškodenie produktu jeho používaním v podmienkach, ktoré svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi nezodpovedajú prostrediu, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené;
 • poškodenie produktu nevhodným alebo neopatrným používaním, preťažovaním, neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, neodborným zásahom alebo zmenou parametrov alebo zanedbaním starostlivosti o produkt;
 • poškodenie produktu prírodnými živlami alebo vyššou mocou;
 • akejkoľvek chybe produktu vzniknutej úpravou produktu Kupujúcim;
 • akejkoľve chybe produktu vzniknutej v dôsledku jeho použitia spoločne s inou vecou, ktorá nie je s produktom kompatibilná alebo akokoľvek obmedzuje jeho funkčnosť;
 • závade na softvéri alebo inom digitálnom obsahu, u ktorého Kupujúci nie je schopný doložiť svoje právo k legálnemu užívaniu (licenciu).

Pri produktoch predávaných za nižšiu cenu Zoner nezodpovedá za chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Namiesto práva na výmenu má Kupujúci v týchto prípadoch právo na primeranú zľavu.

Kupujúci berie na vedomie, že zodpovednosť Zonera za vady u softvéru alebo iného digitálneho obsahu môže byť obmedzená licenčnou dohodou tohto obsahu.

Zoner zodpovedá za vady vzniknuté po prevzatí produktu v 24-mesačnej záručnej lehoty alebo v dobe použiteľnosti uvedenej v ponuke, na obale výrobku alebo v pripojenom návode. Lehota končí rovnaký deň v mesiaci, tj. S rovnakým číslom, ktoré platilo v deň prevzatia produktu, len o príslušný počet mesiacov neskôr.

V tejto lehote môže Kupujúci uplatniť reklamáciu a podľa svojej voľby požadovať u vady, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy (podľa charakteru chyby):

 • odstránenie chyby dodaním nového produktu bez vady alebo dodaním chýbajúceho produktu
 • bezplatné odstránenie vady opravou;
 • primeranú zľavu z kúpnej ceny
 • vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy.

Podstatné je také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzatvorení zmluvy vedela, alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala.

U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (podľa charakteru chyby), má kupujúci nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Ak sa vyskytola odstrániteľná vada aj po oprave opakovane (tretia reklamácia pre rovnakú závadu alebo štvrtá pre odlišné závady) alebo má produkt väčší počet chýb (najmenej tri chyby súčasne), môže Kupujúci uplatniť právo na zľavu z kúpnej ceny, výmenu produktu alebo odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci môže u Zonera uplatniť najneskôr do dvoch rokov od prevzatia produktu podľa svojej požiadavky nárok na bezplatné odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z ceny; ak to nie povahe vady neúmerné (najmä ak nemožno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu), je možné uplatniť požiadavku na dodanie nového produktu bez chýb alebo nové komponenty bez vád, ak sa týka vada len tejto súčasti.

Ak nie je oprava alebo výmena produktu možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže Kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.

Zoner nie je povinný nároku Kupujúceho vyhovieť, ak preukáže, že Kupujúci pred prevzatím o vade produkte vedel alebo ju sám spôsobil.

Ak nie je dohodnuté inak, na darček alebo iný bonus venovaný Kupujúcemu bezodplatne k objednanému produktu Zoner záruku na akosť neposkytuje ani nezodpovedá za jeho prípadné vady.

11. Vybavenie reklamácie

Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u Zonera alebo osoby určenej k oprave bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Ak urobí tak písomne alebo elektronicky, mal by uviesť svoje kontaktné údaje, popis vady a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie.

Na uplatnenie reklamácie môže Kupujúci využiť vzor formulára, ktorý nájde na konci týchto VOP.

Kupujúci je povinný pri oznámení vady oznámiť Zoneru, aké právo si zvolil. Zmena voľby bez súhlasu Kupujúceho je možná len vtedy, ak žiada Kupujúci opravu chyby, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná. Nezvolí Kupujúci svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

Kupujúci je povinný preukázať nákup produktu (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota na vybavenie reklamácie beží od odovzdania / doručenia produktu Zoneri alebo do miesta určeného na opravu. Produkt by mal byť pri preprave zabalený vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, mal by byť čistý a kompletný.

Zoner je povinný bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní, rozhodnúť o reklamácii, prípadne o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie. Informáciu o nutnosti odborného posúdenia Kupujúcemu v tejto lehote oznámi. Reklamáciu, vrátane odstránenia vady, Zoner vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s Kupujúcim písomne nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy.

Ak odmietne Zoner odstrániť vadu veci, môže Kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy.

Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, kedy bol Kupujúci povinný si vec vyzdvihnúť. Ak dôjde k výmene produktu alebo jeho časti, uplatní sa zodpovednosť Zoneru, ako by išlo o kúpe nového výrobku alebo jeho časti.

Ak nie je umožnené sledovať stav vybavenia reklamácie on-line, zaväzuje sa Zoner o vybavení reklamácie Kupujúceho informovať podľa jeho požiadavky e-mailovou správou alebo prostredníctvom SMS.

U oprávnenej reklamácie náleží Kupujúcemu náhrada účelne vynaložených nákladov.

12. Ochrana osobných údajov, zasielanie obchodných oznámení

Kupujúci berie na vedomie, že ním poskytnuté osobné údaje budú Zonerom spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (č. 122/2013 Z. z.) Za účelom plnenia predmetu zmluvy.

Kupujúci má právo byť informovaný, aké údaje o ňom Zoner eviduje, a je oprávnený tieto údaje meniť, prípadne písomne vysloviť nesúhlas s ich spracovávaním. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov.

Podrobnosti o rozsahu spracúvaných údajov sú popísané v samostatnom dokumente Ochrana súkromia a nakladania s osobnými údajmi.

Potvrdením objednávky Kupujúci súhlasí so zasielaním ponukových, vzdelávacích a iných e-mailových správ Zonerom, v súlade so zákonom č. 22/2004 Z. z., O niektorých službách informačnej spoločnosti.

Kupujúci môže Zoneru oznámiť, že chce ukončiť zasielanie obchodných oznámení, bez toho aby mu tým vznikli akékoľvek náklady, a to prostredníctvom na to určenej internetovej stránky, na ktorú možno pristúpiť pomocou odkazu uvedeného v každej takejto správe, alebo e-mailové adresy, z ktorej obchodné oznámenie dostal.

13. Riešenie sporov

Prípadné spory medzi Zoner a Kupujúcim riešia všeobecné súdy Slovenskej republiky.

Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľom, má podľa zákona č. 250/2007 Z. z. O ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu zo zmluvy. Subjektom, ktorý je oprávnený mimosúdne riešenie sporu vykonávať a vykonáva dozor nad dodržiavaním zákona, je Slovenská obchodná inšpekcia. Bližšie informácie sú dostupné na webových stránkach www.soi.sk.

Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína výlučne na návrh Spotrebiteľa, a to iba v prípade, že sa spor nepodarilo sa Zonerom vyriešiť priamo. Návrh možno podať najneskôr do 1 roka odo dňa, keď Spotrebiteľ uplatnil právo, ktoré je predmetom sporu, u Zonera prvýkrát.

Spotrebiteľ má právo začať mimosúdne riešenie sporu on-line prostredníctvom platformy ODR dostupné na webovej stránke ec.europa.eu/consumers/odr/.

14. Ostatné

Ostatné tu neuvedené záležitosti sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.), Zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.), A ďalšími právnymi predpismi.

Tieto VOP platia od 5. 10. 2016.

Príloha č. 1

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Poučenie: Odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia produktu môže spotrebiteľ len v prípade, že objednávka bola uskutočnená na diaľku (napr. cez internet) a obsahom dodávky bol hmotný výrobok. V prípade softvéru v krabicové balenie nesmie byť toto balenie narušené.

ZONER s.r.o.
IČ: 35770929 
Jaskový rad 5 
831 01 Bratislava
Slovenská republika

Vec: Odstúpenie od zmluvy - tovar zakúpený cez internet

Dátum objednávky: ___________
Miesto objednania (napr. webová adresa e-shopu): ___________
Zakúpené produkty: ___________

Uplatňujem svoj nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu.

Čiastku preveďte na môj účet číslo: __________ /_____ vedený u _____________.

V _________, dňa ______

Celé meno, v tlačenej podobe aj podpis: ______________

 

Príloha č. 2

Formulár pre podanie reklamácie

Poučenie: Ak je predmetom reklamácie hmotný výrobok, pošlite nám ho vo vhodnom obale na nižšie uvedenú adresu spolu s dokladom o kúpe a výtlačkom vyplneného reklamačného formulára. Na adresu objednavky@zoner.sk nám tiež môžete zaslať fotodokumentáciu zistenej chyby.

ZONER s.r.o.
IČ: 35770929 
Jaskový rad 5 
831 01 Bratislava
Slovenská republika

Vec: Reklamácia

Dátum objednávky: ___________
Miesto objednania (napr. webová adresa e-shopu): ___________
Reklamovaný produkt: ___________

Popis vady: __________

Uprednostňujem tento spôsob vybavenia reklamácie:
(nehodiace sa prečiarknite alebo zmažte)

 • oprava (ak bude možná)
 • dodanie nového produktu
 • poskytnutie zľavy
 • odstúpenie od zmluvy a vrátenie zaplatenej sumy; čiastku preveďte na môj účet číslo:
 • ________________ /_____

V _________, dňa ______

Celé meno, v tlačenej podobe aj podpis: ______________

 
Pohodlný
a bezpečný nákup
 • Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí - ceníme si vašu dôveru a informácie nikomu neposkytujeme.
 • Spôsob doručenia presne podľa vašich potrieb. Elektronicky
  e-mailom, poštou, kuriérom, osobný odber.
 • Na výber máte z rôznych možností platby. Kartou, cez PayPal, prevodom / zloženkou, na dobierku, v hotovosti.
 • V prípade on-line platby kartou získate licenciu okamžite. Transakciu zabezpečuje platobná brána GP WebPay.