LICENČNÁ ZMLUVA A PODMIENKY ZONER s.r.o.,
k online aplikácii a úložisku Zoner Photo Cloud

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Túto licencnú dohodu a prevádzkové podmienky (dalej len "Dohoda") obchodnej spolocnosti ZONER s.r.o., ICO: 35 770 929, so sídlom v Bratislave, Jaskový rad 5, 831 01 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., oddiel Sro, vložka c. 19487/B (dalej len „Spolocnost ZONER“), ako producenta a prevádzkovatela internetovej aplikácie Zoner Photo Cloud, pocítacového programu poskytovaného na virtuálnej infraštruktúre prostredníctvom siete internet (software ako služba) a s ním súvisiacich internetových služieb (dalej súhrnne len "ZPC"), upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., obciansky zákoník, vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe zmluvy o poskytovaní internetových služieb ZPC, ktorá zahrna licencnú zmluvu (dalej len "Zmluva"), uzatvorenej medzi Zonerom ako poskytovatelom na jednej strane a fyzickou alebo právnickou osobou (prostredníctvom oprávneného zástupcu) na strane druhej, ktorá bude ZPC užívat (dalej len "Užívatel").

Ak súhlas s Ujednaním ciní fyzická osoba ako zástupca fyzickej alebo právnickej osoby (napríklad v mene svojho zamestnávatela), potom uskutocnením súhlasu prehlasuje, že má oprávnenie za túto osobu robit právne rokovania a prijímat záväzky obsiahnuté v Dojednaní.

2. POSKYTOVANIE INTERNETOVÝCH SLUŽIEB, LICENCIE A PRÍSTUP NA ZPC
Uzatvorením zmluvy za podmienok obsiahnutých v Dohode poskytuje Zoner Používatelovi obmedzené a nevýhradné právo na používanie aplikácie ZPC a tiež právo na užívanie dalších služieb súvisiacich a spojených so ZPC (dalej len "Služby"), a to Zonerom urcenom rozsahu a spôsobu užívania a po vymedzené obdobie (dalej len "Typ služieb"). Typy služieb, ktoré Zoner poskytuje, sú definované Zonerom pri zacatí užívania ZPC Užívatelom a môžu byt Zonerom menené.

Využívanie akýchkoľvek služieb ZPC je možné len po výslovnom odsúhlasení Dojednania. Dostupnosť služieb ZPC je možné len za predpokladu, že je Používateľ k ZPC prihlásený. Prihlásením sa rozumie overenie identity Užívateľa pomocou existujúceho používateľského konta (definovaný ďalej v Dojednaní). Po prihlásení môže Užívateľ v závislosti na Typu služby najmä

Typy služieb a dalšie podmienky užívania ZPC, pokial nie je priamo stanovené Dohodou, stanovuje Zoner dalej v cenníku a vo všeobecných obchodných podmienkach (dalej je spolocne "Obchodné podmienky"), ktoré Zoner zverejnuje zvycajne na webovej stránke Zoneru alebo v iných verejne dostupných materiáloch. Prípadná zmena Obchodných podmienok sa netýka ustanovenia Dohody. Zoner si vyhradzuje právo na akúkolvek zmenu Obchodných podmienok bez udania dôvodu, ak nie je na základe osobitného zmluvnej dohody medzi Zonerom a Užívatelom stanovené inak. O zmene Obchodných podmienok je Zoner povinný informovat Užívatela prostredníctvom E-mailu (definovaný dalej v Dojednaní) najneskôr 30 dní pred zamýšlanou zmenou. Prípadné nedorucenie správy o zmene Obchodných podmienok Používatelovi nemá odkladný úcinok na zmenu. Spolu s informáciou o zmene bude Užívatelovi poskytnutá možnost súhlasit s novým znením Obchodných podmienok alebo túto zmenu odmietnut a z tohto dôvodu Zmluvu vypovedat v lehote 3 mesiacov.

Využitie niektorých funkcií a služieb ZPC môže vyžiadat použitie samostatných pocítacových programov alebo dalších služieb Zoneru alebo tretích strán, ktoré Zoner môže Používatelovi poskytnút alebo inak sprístupnit v rôznom rozsahu bezplatnú alebo podla Obchodných podmienok. Poskytnutie alebo užívanie týchto položiek môže byt predmetom samostatnej zmluvnej dohody.

Užívatel nie je oprávnený akokolvek umožnit používanie ZPC pod svojou identitou (prihlásenie k ZPC) akejkolvek tretej osobe.

Pre užívanie ZPC nie je stanovená dolná veková hranica, cím ale nie je vylúcená nepriama zodpovednost rodicov, opatrovníkov alebo iných zákonných zástupcov za správanie maloletých alebo nesvojprávnych osôb pri užívaní ZPC a zaobchádzanie s Obsahom.

3. AUTORSKÉ PRÁVA
Všetky majetkové autorské práva k programovým castiam, funkcným schémam a dalším prvkom ZPC, na ktoré sa vztahuje ochrana duševného vlastníctva, okrem Obsahu uloženého Užívatelom, náleží Zoneru alebo jeho dodávatelom. Duševné vlastníctvo je chránené autorským zákonom platným na území Slovenskej republiky a v dalších štátoch podla platných medzinárodných dohôd upravujúcich práva duševného vlastníctva.

ZPC a všetky jej funkcie nie je komukolvek dovolené zahrnút do vlastných produktov ci produktov tretích osôb ani spätne analyzovat ich vnútorné fungovanie.

4. ZONER ÚCET
Prihlásenie Užívatela k ZPC prebieha pomocou osobného užívatelského úctu Užívatela u Zoneri (dalej len "Zoner úcet"). Zoner úcet má povahu služby v sieti internet. Pri vytváraní Zoner úctu je Užívatel povinný zadat svoju platnú adresu elektronickej pošty (dalej len "E-mail"). E-mail následne slúži ako unikátny identifikacný údaj Registrovaného užívatela pre prihlásenie k Zoner úctu a na webové stránky Zonerama, prípadne pre prístup k dalším vybraným službám a programovým produktom Zoneru a tiež ako základný komunikacný prostriedok spolocnosti Zoner s Prihláseným užívatelom. Nakladanie s E-mailom a dalšími údajmi získanými s vytvoreným Zoner úctom je obsiahnuté v Obchodných podmienkach.

5. FORMY SPRISTUPNENÍ OBSAHU
Užívateľ môže sprístupniť Obsah ďalším fyzickým osobám, ktoré používajú ZPC v súlade s Dojednaním (ďalej len "Iný užívateľ / užívatelia". Sprístupnenie Obsahu je uskutočnené formou zdieľania zložky počítačových súborov (ďalej len "Zložka"), ktorá sa ďalej môže deliť na zložky nižšej úrovne (ďalej len "Podzložky"), a to technickými prostriedkami definovanými pre daný Druh služby. Počet úrovní podzložiek a parametre Obsahu, ktorý môže byť sprístupnený, môžu byť v závislosti od Typu služby ZONER obmedzené. Zdieľať možno iba Zložku v najvyššej úrovni , zdieľanie podzložiek nie je možné.

Pre každú sprístupnenú časť Obsahu môže Používateľ, ak je táto funkcia pre daný Druh služby dostupná, stanoviť podmienky jeho ďalšieho použitia Inými užívateľmi. Podmienky zverejnenia Obsahu Inému používateľovi sa vzťahujú vždy jednotne na Zložku a všetok v nej uložený Obsah, vrátane Obsahu v podzložkách.

V závislosti na Typu služby môže Užívateľ nastavovať podmienky sprístupnenia Obsahu:

Užívateľ, ktorý Zložku Obsah sprístupnil, môže v závislosti od Typu služby určiť rôzne podmienky zverejnenia pre rôznych Iných používateľov. O podmienkach sprístupnenia Obsahu Iným užívateľom rozhoduje a nesie zodpovednosť výhradne Používateľ, ktorý Obsah zverejnil.

6. ZAKÁZANÝ OBSAH
Užívatel nie je oprávnený sprístupnit prostredníctvom ZPC Obsah:

Toto obmedzenie platí aj pre modifikácie takého Obsahu (rôzne úpravy, zmena podoby a pod.), A to ako celku, tak casti (napr. Výrezy) vrátane diel zaclenených do vlastných diel (napr. Koláže) s výnimkou zákonom vymenovaných prípadov.

Užívatel nie je oprávnený na ZPC ukladat a sprístupnit Obsah, ktorého výroba, držanie, rozširovanie, zverejnovanie ci iná manipulácia s ním porušuje právne predpisy platné v Slovenskej republike alebo je v rozpore s dobrými mravmi ci zásadami riadneho obcianskeho spolužitia.

Výslovne je nad rámec vyššie uvedeného na ZPC vylúcené sprístupnenie Obsahu s akoukolvek pornografickou tematikou (Obsah s úcelovým neumeleckým znázornením ludského tela alebo jeho castí s primárne sexuálnym podtextom), Obsah nabádajúci k neznášanlivosti alebo prejavom násilia k akejkolvek skupine osôb, a to aj nepriamo (napr . zobrazením symbolov). Za pornografickú tematiku nie je považovaná iba primeraná a spolocensky prijatelná forma umeleckého spracovania nahoty (aktu) a súkromné ??fotografie nahých osôb, ktoré nie sú nasnímané so sexuálnym podtextom, pricom posúdenie vhodnosti takéhoto obsahu je výhradne na Zoneri. Obsah zobrazujúci akejkolvek nahé osoby ci ich casti, ktore nemožno považovat za umelecké stvárnenie nahého tela v zmysle predchádzajúcej definície, a tiež akýkolvek obsah zobrazujúci nahé neplnoleté osoby a ich castí je možné zverejnit výhradne v skrytom albume, pricom týmto nie sú dotknuté ustanovenia Dojednania o obmedzení Obsahu s pornografickou tematikou a o právach zobrazených osôb na ochranu ich osobnosti.

V prípade, že Zoner zistí uloženie alebo sprístupnenie akejkolvek podoby Obsahu definovaného v tomto bode (dalej len "Zakázaný obsah"), je oprávnený zneprístupnit Zakázaný obsah všetkým Užívatelom, a to najmenej do doby, kým nedôjde k preukázatelnému doloženiu faktu, že sa nejedná o zakázaný obsah. Dôkazné bremeno o vhodnosti Obsahu je výhradne na Používatelovi, ktorý Obsah na ZPCuložil.

7. ZODPOVEDNOST ZA OBSAH
Za všetok uložený alebo sprístupnený Obsah zodpovedá výlucne Užívatel, ktorý Obsah na ZPC uložil, a tento tiež nesie všetku zodpovednost za všetky škody, ktoré sprístupnením Obsahu komukolvek vzniknú, a je si vedomý možnosti vystavovania sa trestnému stíhaniu v prípade porušenia zákonných predpisov. Zoner nie je akokolvek povinný dohliadat na ukladaný a sprístupnený Obsah a nie je povinný aktívne vyhladávat skutocnosti a okolnosti poukazujúce na protiprávnu cinnost prihláseného užívatela alebo Zakázaný Obsah. Zoner v súlade s ustanovením slovenských zákonných predpisov (§ 5 zákona c. 480/2004 Zb., O niektorých službách informacnej spolocnosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), zodpovedá za uložený Obsah iba:

Ak Používateľ ukladá na ZPC Obsah obsahujúci osobné údaje, stáva sa v zmysle NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), inak známym ako GDPR, správcom týchto osobných údajov a Zoner ich spracovateľom. Ak je Užívateľom fyzická alebo právnická osoba, ktorá ZPC užíva v súvislosti s vlastnou podnikateľskou alebo inou činnosťou, v rámci samostatného výkonu svojho povolania alebo menom či na účet organizácie, mala by táto osoba správca so Zonerom uzavrieť spracovateľskú zmluvu za účelom naplnenia uvedeného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) so Zonerom. Vyhodnotenie nutnosti uzavretia zmluvy je zodpovednosťou správcu osobných údajov. Povinnosť uzavrieť spracovateľskú zmluvu so Zonerom nemajú fyzické osoby užívajúce ZPC pre osobné či domáce účely, teda nespĺňajúce podmienku uvedenú v predchádzajúcej vete.

8. ČASOVÉ OBMEDZENIE LICENCIE A SLUŽIEB
V závislosti na Type služby sú Služby poskytované Registrovaným používatelom ako termínované na konkrétne casové obdobie stanovené v Obchodných podmienkach pre daný Druh služby.

Ak sú Služby alebo čast služieb ZPC označené ako "bez časového obmedzenia" alebo "časovo neobmedzené" (alebo inak významovo obdobne), znamená to len, že v okamihu začatia užívania Služieb nie je stanovený konkrétny termín ukončenia. Zoner si vyhradzuje právo kedykolvek upravit časové obmedzenie platnosti.

9. DALŠIE OBMEDZENIE UŽÍVANIA
V závislosti na Type služby môže byt Používatelovi Zonerom:

Rozsah obmedzenia pre jednotlivé typy služieb a dalšie prípadné obmedzenia sú uvedené v Obchodných podmienkach.

Dátový objem Obsahu je vztiahnutý k užívateľovi, ktorý Zložku vytvoril, nie len používa na základe zverejnenia iným Užívateľom.

10. NEKOMERČNÉ POUŽÍVANIE
Užívanie ZPC môže byt pre niektoré typy služieb podmienené nekomercným použitím. "Nekomercné použitie" sa myslí také použitie ZPC, ktoré neprebieha v rámci obchodnej ani inej zárobkovej cinnosti. Typicky ide o súkromné použitie mimo pracovnoprávny vztah alebo súkromné podnikanie. Príležitostné užívanie ZPC pre zárobkovú cinnost ak vykonávanie nie je potrebné úradné povolenie na podnikanie (napr. Príležitostný predaj alebo zdielanie obsahu pre platené publikovanie vlastných fotografií), je na úcely Dojednania považované za nekomercné.

11. REKLAMNE ZDIELANIE
V závislosti na Type služby môže byt súcastou webových stránok ZPC a tiež akýchkolvek správ elektronickej komunikácie (napríklad správ na odovzdávanie odkazov na Obsah medzi Užívatelmi) reklamné oznámenia umiestnené ZONER. Toto oznámenie môže mat textovú, grafickú alebo audiovizuálnu podobu a môže obsahovat odkazy na internetové stránky tretích strán. Užívatel je povinný toto oznámenie akceptovat v podobe, rozsahu a obsahu, aké urcí Zoner. Rozsah reklamných oznámení je urcený v Obchodných podmienkach.

12. PRÍSTUP K ZPC
Užívatel je oprávnený k Obsahu pristupovat výhradne prostriedky, ktoré na tieto úcely Zoner poskytne, najmä prostredníctvom programu Zoner Photo Studio alebo rozhranie pre strojový prístup k Obsahu a funkciám ZPC (API). Akýkolvek iný automatizovaný postup pre nahrávanie alebo získavanie obsahu ako vyššie uvedené nie je dovolený.

13. ZÁLOHOVANIE
V závislosti na Type služby zaistuje Zoner automatické a periodické vytváranie kópie Obsahu a nastavenie jeho parametrov (dalej len "Záloha"), ktoré slúžia na ich obnove v prípade neocakávanej straty, poškodenia alebo iné potreby práce s Obsahom uloženým v minulosti. Parametre Zálohy pre jednotlivé typy služieb sú uvedené v Obchodných podmienkach.

14. DOSTUPNOST ZPC
V závislosti na Type služieb zarucuje Zoner dostupnost všetkých castí ZPC v rozsahu, ktorý je uvedený v Obchodných podmienkach. Dostupnost sa týka možnost plynulého a bezchybného využívania ZPC Užívatelom. Ak nie je Obchodnými podmienkami alebo osobitným zmluvným konaním Zonerom urcené inak, nie je Zoner povinný zdôvodnovat Užívatelom prípadné výpadky v dostupnosti ZPC.

15. INFORMÁCIE O POUŽÍVÁNÍ
ZPC zbiera údaje o vybraných úkonoch, ktoré Užívatelia robia, vrátane doby používania. V žiadnom prípade nie sú zbierané žiadne údaje zo spracovávaného obsahu, grafického ani metadát, okrem úplne všeobecných údajov o Obsahu (napr. Rozmery fotografií, typy formátov, dátový objem a pod.). Získané údaje sú odovzdávané Zoneru výlucne anonymne, nie sú akokolvek spájané s konkrétnym Užívatelom ani jeho Zoner úctom a slúži výhradne na štatistické úcely, podporu vývoja a optimalizáciu ZPC. Získané údaje môžu byt využívané najmä na marketingové úcely Zonera a pre spracovanie v službách Google AdWords, Google Analytics, Wingify Visual Website Optimizer, Zoznam Sklik a Facebook. Tento výpocet sa môže menit, ale povahou zostávajú použité služby rovnaké. Údaje sú ukladané na zabezpecených serveroch Zonera a na serveroch vyššie uvedených poskytovatelov služieb.

Užívatel automaticky súhlasí so zbieraním, uložením a vyhodnocovaním vyššie uvedených anonymných dát vo výške rozsahu v súlade s politikou Zoneru pri práci s osobnými dátami obsiahnutými v Obchodných podmienkach. Zasielanie vyššie uvedených údajov Zoneru nemôže Užívatel prerušit.

16. TECHNICKÉ PARAMETRE PREVÁDZKY ZPC
Ak nie je na základe osobitného zmluvného dojednania sa so Zonerom urcené inak, je Zoner je oprávnený bez súhlasu prihláseného užívatela:

17. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI A ZÁRUKY
Podmienkou použitia ZPC je dostupnost siete internet. Zoner akokolvek nezodpovedá za technické ci legislatívne obmedzenia v dostupnosti ZPC spôsobené tretou stranou v závislosti na mieste a case prístupu Používatela k ZPC.

Zoner nezodpovedá za integritu a kvalitu Obsahu, ktorý bol ovplyvnený ci narušený zásahom akýmkolvek zástupcom tretej strany, vrátane zásahu na základe osobitnej licencie k priamemu prístupu k Obsahu na systémovej úrovni, ak je táto Užívatelovi na základe osobitného dojednania umožnená, ani zásahu spôsobeného vyššou mocou.

Zoner nezodpovedá za Obsah a prípadné porušenie autorských alebo osobných práv, zákonných obmedzení, noriem, štandardov alebo právnych predpisov vzniknuté spracovaním Obsahu.

Zoner nezodpovedá za problémy spojené s kompatibilitou ZPC s Obsahom a s prípadnými budúcimi formátmi dát, ci už sú tieto formáty považované za všeobecne záväzný štandard, alebo majú privátny charakter.

Zoner nepreberá žiadnu záruku za škody spôsobené použitím ZPC ani za žiadne iné škody nepriamo spojené so ZPC. ZONER NEMÁ POVINNOST NAHRADIT POUŽÍVATELOVI ANI AKÉJKOLVEK INEJ TRETEJ OSOBE ŽIADNE NEPRIAME, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ, SANKCNÉ ANI OSOBITNÉ ŠKODY (NAJMÄ STRATU ZISKU ALEBO VÝNOSU, ODŠKODNENIE ZA STRATU SÚKROMIA, STRATY ÚŽITKU Z AKÉHOKOLVEK ZARIADENIA ALEBO SOFTWARU, STRATU OBSAHU ALEBO INÝCH DÁT, PRERUŠENIE PREVÁDZKY, STRATU OBCHODNÝCH INFORMÁCIÍ CI INÚ PENAŽNÚ STRATU) VZNIKNUTÉ V SÚVISLOSTI S UJEDNANÍM ALEBO ZPC, KTOREJ POUŽÍVANIE JE NA jEJ ZÁKLADE UMOŽNOVANÉ, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE UŽÍVATEL BOL ZONEROM NA MOŽNOST VZNIKU TÝCHTO ŠKÔD UPOZORNENÝ, PRICOM NEBUDE BRAT OHLAD NA PRÍCINU ŠKODY ANI TEÓRIU ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU PODLA PREDCHÁDZAJÚCEJ VETY SA UPLATNI V MAXIMÁLNOM ROZSAHU PRÍPUSTNOM PLATNÉHO PRÁVA. ZODPOVEDNOST ZONERA ZA ŠKODU SÚVISIACIU SO ZPC V ŽIADNOM PRÍPADE NEPRESIAHNE SUMU, KTORÚ UŽÍVATEL ALEBO INÉ OSOBA ZA MOŽNOST UŽÍVANIA ZPC SKUTOCNE ZAPLATILA PODLA OBCHODNÝCH PODMIENOK ZONERU KU DNU ZAHÁJENIA POSKYTOVANIA SLUŽIEB PODLA TOHO, KTORÁ Z TÝCHTO SÚM BUDE NIŽŠIA.

18. UKONCENIE PLATNOSTI DOHODY
Zmluva a možnost užívania Služieb zaniká v prípade porušenia akéhokolvek bodu Dohody zo strany Používatela. Zmluva a možnosť užívania Služieb zaniká tiež v prípade neplnením obchodných podmienok, najmä pri neuhradení platby za používanie Služieb. Pri ukončení zmluvy je Zoner oprávnený obmedziť alebo ukončiť užívanie ZPC Používateľovi a súčasne ho vyzvať na odstránenie všetkého ním uloženého alebo sprístupneného Obsahu, a to v primeranej lehote stanovenej Obchodnými podmienkami. Ak tak Užívatel v stanovenej lehote neurobí, je Zoner oprávnený všetok Obsah bez náhrady odstránit. Súcasne je Zoner oprávnený umožnit prístup k uloženému obsahu len Používatelovi.

19. SÚHLAS S LICENČNÝMI PODMIENKAMI
Zoner umožnuje užívanie ZPC výlucne na základe súhlasu Užívatela s Dohodou. Súhlas je elektronicky zaznamenaný. Okamihom začatia užívania ZPC je Užívatel povinný sa riadit všetkými ustanoveniami Dohody, ak nie je na základe iného Zmluvného ustanovenia medzi Zonerom a Užívatelom stanovené inak.

Zoner si vyhradzuje právo kedykolvek v budúcnosti zmenit Dohodu a bez ich nového odsúhlasenia zo strany Užívatela v primeranej dobe urcenej v Obchodných podmienkach obmedzit, pozastavit alebo úplne ukoncit Užívatelovi používat ZPC.

Ak Užívatel so znením Dohody nesúhlasí, nie je oprávnený potvrdit svoj súhlas. Užívatel je oprávnený kedykolvek svoj súhlas odvolat ukoncením užívania ZPC a odstránením všetkého umiestneného Obsahu.

Táto Dohoda ruší bezvýhradne platnost všetkých relevantných zmluvných dohôd, ktoré sa vztahujú na užívanie ZPC a ktoré Zoner s Užívatelom uzavreli v minulosti.

20. PLATNOST DOHODY
Rozhodným právom zmluvy je právo Slovenskej republiky. Užívanie ZPC a zaobchádzanie s Obsahom sa prednostne riadi právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Zoner súcasne rešpektuje zákony krajín, v ktorých sa fyzicky nachádzajú pocítace, na ktorých je ZPC spustené, alebo úložisko Obsahu, ktoré ZPC využíva. Zoner akokolvek teritoriálne neobmedzuje možnost užívania ZPC a sprístupnenie Obsahu.

Všetky spory budú riešené súdmi Slovenskej republiky. Ak dôjde v priebehu platnosti Dohody k zmenám v rozhodnom práve, ktoré sa dotýkajú niektorých ustanovení Dohody, zostávajú akékolvek dalšie ustanovenia Dohody v platnosti.

Ustanovenie Dohody sa môže kedykolvek zmenit, ak je to potrebné, najmä:

O plánovaných zmenách Dohody je Zoner povinný Užívatela vopred informovat najmenej 30 dní pred zamýšlanou zmenou a to:

Zoner negarantuje dorucenie informácie o zmene Používatelovi. Spolu s touto informáciou bude Užívatelovi poskytnutá možnost súhlasit s novým znením Dohody alebo túto zmenu odmietnut a z tohto dôvodu Zmluvu vypovedat v lehote 3 mesiacov.

Akékolvek ustanovenia tejto Dohody môžu byt zmenené alebo Dohoda môže byt doplnená na základe iného zmluvného dojednania medzi Užívatelom a Zonerom.

Toto znenie Dohody je platné od 06.06.2018