LICENČNÁ ZMLUVA ZONER, s. r. o., k programu Zoner Photo Studio

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Táto licenčná zmluva (ďalej len "Zmluva") obchodnej spoločnosti ZONER s.r.o., IČ: 35 770 929, so sídlom v Bratislave, Jaskový rad 5, 831 01 Bratislava, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 19487/B (ďalej len „Spoločnosť ZONER“), ako producentom počítačového programu Zoner Photo Studio (ďalej len "Program") upravuje v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe licenčnej zmluvy uzavretej medzi Zoner ako poskytovateľom licencie na jednej strane a fyzickou alebo právnickou osobou (prostredníctvom oprávneného zástupcu) ako držiteľom licencie na druhej strane (ďalej len "Držiteľ licencie").

Ak súhlas so Zmluvou činí fyzická osoba ako zástupca právnickej alebo fyzickej osoby (napríklad v mene svojho zamestnávateľa), potom uskutočnením súhlasu prehlasuje, že má oprávnenie za túto osobu robiť právne rokovania a prijímať záväzky obsiahnuté v Zmluve.

2. POSKYTNUTIE LICENCIE PROGRAMU
Uzatvorením licenčnej zmluvy za podmienok obsiahnutých v Zmluve Zoner poskytuje Držiteľovi licencie obmedzene prevoditeľné a nevýhradné právo na používanie Programu (ďalej len "Licencia"), a to v nižšie vymedzenom rozsahu a spôsobu užívania a na vymedzené časové obdobie (ďalej len "Typy licencií") . Parametre licencie sú Držiteľovi licencie definované Zonerom súčasne s poskytnutím Licencie alebo pri jej neskoršej zmene. Typické variácie parametrov a podmienok poskytovania licencie sú ďalej uvádzané len ako "Licenčný model".

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa Licenčných modelov, podmienok nadobudnutia Licencie a podmienok používania Programu, pokiaľ nie sú priamo stanovené v Zmluve, sú uvedené v cenníku a vo všeobecných obchodných podmienkach (ďalej len spoločne "Obchodné podmienky"), ktoré Zoner zverejňuje na svojich webových stránkach alebo v iných verejne dostupných materiáloch. V prípade rozporu Zmluvy a Obchodných podmienok má prednosť Zmluva.

Typ licencie a prípadné obmedzenia či rozšírené použitie Programu môžu byť Držiteľovi licencie podľa Obchodných podmienok ZONER doložené písomne na dôveryhodnom licenčnom dokumente, a to v elektronickej alebo tlačenej podobe.

Súčasťou Programu môžu byť aj jeho aktualizácie, prídavné súčasti či iné doplnky a služby, ktoré Zoner môže Držiteľovi licencie poskytnúť či inak sprístupniť v rôznom rozsahu bezplatne alebo za poplatok podľa Obchodných podmienok. Poskytnutie alebo užívanie týchto položiek môže byť predmetom samostatnej zmluvnej dohody.

3. UŽÍVATELIA
Užívateľom je osoba, ktorá Program na základe Licencie fyzicky užíva (ďalej len "Užívateľ"), a to v súlade s príslušným Licenčným modelom alebo Typom licencie (definované ďalej v Zmluve). V prípade, že je Držiteľ licencie fyzickou osobou, môže byť Držiteľ licencie a Užívateľ jedna osoba.

Voči Zoneru zodpovedá za dodržiavanie povinností podľa Licencie zo strany Používateľa Držiteľ licencie, ktorý je povinný vhodnou formou každého Používateľa informovať o všetkých obmedzeniach v užívaní Programu, ako aj o dĺžke obdobia, na ktoré je Licencia poskytnutá, a tiež skutočnosť, že pokiaľ z akéhokoľvek dôvodu skončí platnosť Licencia, nebude môcť Program ďalej užívať.

4. AUTORSKÉ PRÁVA (COPYRIGHT)
Všetky majetkové autorské práva k Programu aj všetkým jeho častiam patria Zoneru. Program je chránený autorským zákonom platným na území Slovenskej republiky a v ďalších štátoch podľa platných medzinárodných dohôd upravujúcich práva duševného vlastníctva.

Držiteľ licencie nie je oprávnený najmä akýmkoľvek spôsobom Program zverejniť či zdieľať s inými osobami ani inak umožniť jeho neoprávnené použitie treťou osobou, ktorá nie je podľa Zmluvy Program oprávnená užívať (napríklad sprístupnením Programu, Zoner účtu s Licenciou alebo iného prostriedku umožňujúceho nakladania s Licenciou). Program, jeho jednotlivé časti, Inštalačný súbor (definovaný ďalej v Zmluve) ani nainštalované kópie Programu nie je dovolené:

Ak dôjde k preukázateľnému porušeniu Zmluvy zo strany Držiteľa licencie, je Zoner oprávnený užívanie Programu Držiteľovi licencie obmedziť, vrátane skrátenia obdobia, na ktoré bola Licencia poskytnutá.

5. INŠTALÁCIA PROGRAMU
Ktokoľvek, kto nainštaluje Program akýmkoľvek spôsobom, ktorý ponúka Zoner, súhlasí s touto Zmluvou a je povinný dodržiavať stanovené povinnosti. Zodpovednosť za Inštaláciu programu na akékoľvek Zariadenie nesie výhradne osoba, ktorá inštaláciu fyzicky vykonáva. Táto zodpovednosť sa vzťahuje na všetky inštalácie bez ohľadu na to, či osoba, ktorá Inštaláciu programu vykonáva, je vlastníkom Zariadenia alebo je oprávnená toto Zariadenie užívať a inštalovať na neho Programy. Na účely Rokovania sa rozumie:

6. ZONER ÚČET
V závislosti na Typu licencie, opísanom ďalej v Zmluve, alebo v Licenčnom module je užívanie Programu alebo niektorých jeho funkcií podmienené vytvorením osobného používateľského účtu Držiteľa licencie alebo Užívateľa u Zoneru (ďalej len "Zoner účet"). Zoner účet má povahu služby v sieti internet. Pri vytváraní Zoner účtu je Držiteľ licencie alebo Používateľ povinný zadať svoju platnú adresu elektronickej pošty (ďalej len "E-mail"). E-mail následne slúži ako unikátny identifikačný údaj Držiteľa licencie alebo Užívateľa pre prihlásenie k Zoner účtu, či už priamo z Programu alebo na webových stránkach Zoner účtu, a prípadne pre prístup k ďalším vybraným službám a programovým produktom Zoneru a tiež ako základný komunikačný prostriedok Zoneru s Držiteľom licencie alebo Užívateľom. Nakladanie s E-mailom a ďalšími údajmi získanými sa zriadeným Zoner účtom je popísané v Obchodných podmienkach.

7. TYPY LICENCIE PODĽA ROZSAHU
Rozsah Licencie určuje počet konkrétnych Užívateľov alebo nainštalovaných kópií Programu. Pri poskytnutí Licencie môže byť Zonerom definovaný Typ licencie pre rôzne jednotky, ku ktorým je užívanie Programu viazané. Držiteľ licencie je zodpovedný za:

Typy licencie z hľadiska rozsahu sú:

a. LICENCIA NA UŽÍVATEĽA.
Jednotkou rozsahu takto poskytnutej Licencie je Používateľ, teda konkrétna fyzická osoba, ktorá môže Program užívať na ľubovoľnom Zariadení. Počet Zariadení, na ktoré je možné Program inštalovať, nie je v tomto prípade obmedzený. Užívateľ je vždy povinný pri použití Programu preukázať oprávnenosť používania Programu prihlásením sa k Zoner účtu prostredníctvom inštalovaného Programu. Počet súbežných použití Programu (počet súbežne užívaných kópií programu) na viacerých Zariadení ktorýmkoľvek jedným oprávneným Užívateľom nie je obmedzený, avšak použitie Programu inou osobou odlišnou od Používateľa, ktorý je práve v Programe prihlásený k svojmu Zoner účtu, je zakázané.

Držiteľ licencie berie na vedomie a súhlasí s tým, že správny počet Užívateľov v rámci Licencie je priebežne kontrolovaný Zonerom prostredníctvom prihlásení Užívateľov k Zoner účtom.

Ak bola Držiteľovi licencie poskytnutá Licencia na užívateľa, berie Držiteľ licencie na vedomie, že nesie zodpovednosť za správny počet použití oprávnenými Používateľmi a použitie programu týmito Používateľmi v súlade so Zmluvou.

b. LICENCIA NA UŽÍVATEĽSKÝ PROFIL.
Jednotkou rozsahu takto poskytnutej Licencie je Používateľ, teda konkrétna fyzická osoba, ktorá môže Program užívať na takom Zariadení, z ktorého je technicky možné overiť jej nárok na toto užívanie. Počet Zariadení, na ktoré je možné Program inštalovať, nie je v tomto prípade obmedzený. Jednotliví Užívatelia sú povinní pri užití Programu preukázať oprávnenosť užívania Programu prihlásením sa na Zariadenie k svojmu užívateľskému profilu zriadenému Držiteľom licencie (ďalej len "Užívateľský profil"). Užívateľským profilom sa rozumie akákoľvek zabezpečená forma elektronickej identity užívateľa umožňujúca užívanie konkrétneho Zariadenia alebo sieťových služieb (napr. profil v sieťovej doméne spravovaný Držiteľom licencie alebo Držiteľom licencie autorizovaný užívateľský profil na konkrétnom Zariadení).

Zoner je oprávnený vyžiadať si od Držiteľa licencie vierohodné doloženie skutočnosti, že počet Užívateľov užívajúcich Program zodpovedá rozsahu licencie. Nedoloženie tejto skutočnosti môže byť dôvodom pre ukončenie platnosti Licencie. Ak bola poskytnutá Licencia na užívateľský profil, berie Držiteľ licencie na vedomie, že nesie zodpovednosť za správny počet Užívateľov a použitie programu týmito Používateľmi v súlade so Zmluvou.

Ak bola Držiteľovi licencie poskytnutá Licencia na užívateľský profil, berie Držiteľ licencie na vedomie, že nesie zodpovednosť za správny počet použití oprávnenými Používateľmi a použitie programu týmito Používateľovi v súlade so Zmluvou

c. LICENCIA NA ZARIADENIE.
Jednotkou rozsahu takto poskytnutej Licencie je zariadenie, na ktorom je Program nainštalovaný. Počet Užívateľov, ktorí môžu inštalovaný Program užívať na jednom Zariadení, nie je obmedzený s výnimkou prípadov, keď je Program užívaný formou Sieťovej inštalácie. Ak nie je stanovené Licenčným modelom alebo na základe ďalšieho dojednania so Zonerom inak ani to nie je zo strany Držiteľa licencie vyžadované, nemusí Užívateľ pri užití Programu preukázať oprávnenosť užívania Programu prihlásením sa do svojho Zoner účtu.

Keď je Program nainštalovaný takým spôsobom, že umožňuje súčasné spustenie jednej nainštalovanej kópie Programu viacerými Používateľmi alebo na viacerých Zariadeniach súčasne, potom Držiteľ licencie môže zvoliť, a to bez zvláštneho súhlasu Zoneru, akou formou sa bude aplikovať rozsah Licencie:

Zoner je oprávnený vyžiadať si od Držiteľa licencie vierohodné doloženie skutočnosti, že počet nainštalovaných kópií Programu a spôsob inštalácie zodpovedajú rozsahu licencie. Nedoloženie tejto skutočnosti môže byť dôvodom pre ukončenie platnosti Licencie.

d. HYBRIDNÉ LICENCIE.
Držiteľovi licencie môže byť za špecifických podmienok poskytnutá Licencia, ktorá kombinuje vlastnosti vyššie uvedených Typov licencii, a teda umožňuje kombinovať jednotky použitia, na ktoré je licencia viazaná (napr. časť ako Licencie na užívateľov a časť Licencie na zariadenie). Konkrétne použitia Programu a zvolený Inštalačný súbor musí byť vždy plne v súlade s relevantným Typom licencie v závislosti od podmienok Licenčného modelu.

Ak je licencia Držiteľovi licencie poskytnutá ako "počtom / rozsahom neobmedzená licencia" alebo "celofiremnej / site / campus / celoškolský a pod. licencie", nie je pevne určená horná hranica rozsahu Licencie. Počet Užívateľov alebo počet Zariadení v závislosti na Typu licencie nie je obmedzený. Zoner si však vyhradzuje právo pre prípady, keď počet Užívateľov alebo Inštalácií programu významne prekročia Zonerom na základe jemu dostupných informácií očakávaný alebo Držiteľom licencie deklarovaný rozsah:

8. TYPY LICENCIE PODĽA ČASOVÉHO VYMEDZENIA

Licencia je Držiteľovi licencie poskytovaná na stanovené obdobie v závislosti na Licenčnom modelu. Podľa podmienok stanovených pre konkrétne Licenčné modely môžu časti rozsahu Licencie byť poskytnuté na kratšie obdobie, ako je obdobie platnosti Licencie ako celku. Typy licencie z hľadiska dĺžky licenčného obdobia sú:

a. TERMÍNOVANÉ LICENCIE.
Riadne používanie Programu je určené len pre vymedzené časové obdobie, na ktoré bola Licencia poskytnutá. Ďalšie užívanie Programu po uplynutí časového obdobia je v rozpore so zákonom a s ustanoveniami Zmluvy. Držiteľ licencie má nárok na predĺženie obdobia platnosti Licencie podľa Obchodných podmienok. 

Po skončení obdobia platnosti Licencie môže Zoner umožniť časovo obmedzené užívanie Programu za rovnakých podmienok ako počas platnosti licencie (ďalej len "Ochranná lehota"). Počas Ochrannej lehoty môže Zoner obmedziť niektoré funkcie Programu. Dĺžka Ochrannej lehoty, podmienky na vydanie nadväzujúcej Licencie a rozsah obmedzenia sú stanovené Zonerom v Obchodných podmienkach.

Po skončení obdobia platnosti Licencie alebo po uplynutí Ochrannej lehoty môže Zoner umožniť Užívateľovi časovo neobmedzené používanie Programu s obmedzením väčšiny jeho funkcií (ďalej len "Minimálna licencia"). Minimálna licencia zaručuje Užívateľovi minimálne prístup ku všetkým dátam Užívateľa, ktoré sú uložené v dátových formátoch, pričom ich vnútorná štruktúra nie je obecne známa, a ich následný export do dátových formátov obecne známych. Nárok na Minimálnu licenciu vzniká Držiteľovi licencie výhradne za predpokladu, že užívanie Minimálnej licencie predchádzalo riadne používanie Programu v súlade s Ujednaním, nie Skúšobnej licencie. Minimálna licencia je poskytnutá bez akéhokoľvek nároku Užívateľa na akúkoľvek formu technickej či užívateľskej podpory zo strany Zoneru. Zoner sa výslovne zrieka akejkoľvek zodpovednosti za funkčnosť Programu s Minimálnou licenciou a dostupnosti dát, hlavne súvisiacich s prípadným obmedzením z dôvodu kompatibility Programu s operačným systémom, ďalšími programovými produktmi tretích strán alebo hardvérom.

b. ČASOVO NEOBMEDZENÁ LICENCIA.
Ak je Licencia poskytnutá ako "časovo neobmedzená" alebo "trvalá" (alebo významovo obdobne), je umožnené trvalé užívanie Programu, teda bez hornej časovej hranice, ak nie je z iného dôvodu platnosť Licencie ukončená. Poskytovanie Časovo neobmedzených licencií a takisto poskytovanie aktualizácií Programu, jeho prídavných súčastí či iných doplnkov a služieb sú upravené v Obchodných podmienkach.

9. FUNKČNÉ A JAZYKOVÉ VARIANTY PROGRAMU
Program a jeho Inštalačné súbory môžu byť poskytované v rôznych variantoch, ktoré upravujú funkčnosť alebo prostredie Programu (ďalej len "Varianty programu"). Licencie sú vždy poskytované pre konkrétny Variant programu.

Držiteľ licencie berie na vedomie, že inštalácia konkrétnej Varianty programu môže vyžadovať špecifický Inštalačný súbor, bez ktorého nie je možné Licenciu uplatniť. Aktuálne dostupné Varianty programu sú špecifikované v Obchodných podmienkach.

10. OVERENIE LICENCIE
Užívanie Programu, prípadne niektorých jeho funkcií v závislosti na Typu licencie, môže byť podmienené prihlásením každého Používateľa k Zoner účtu alebo k Užívateľskému profilu z prostredia Programu. Týmto prihlásením dochádza k overeniu skutočnosti, či je Používateľ oprávnený Program užívať na základe platnej Licencie (ďalej len "Overenie"). Držiteľ licencie v tejto súvislosti berie na vedomie, že:

Držiteľ licencie je oprávnený nastavením konfigurácie v konkrétnej nainštalovanej kópií Programu vynútiť odhlásenie Užívateľov užívajúcich Program. V tomto prípade je Používateľ pri ďalšom použití rovnakej nainštalovanej kópie Programu povinný opätovne vykonať Overenie.

Držiteľ licencie berie na vedomie, že v prípade Licencie na užívateľov, popr. uplatnenie tohto Typu licencie v rámci Hybridnej licencie, môže Program automatizovane a bez ďalšieho súhlasu prostredníctvom siete internet, popr. inak technicky v pravidelných intervaloch overovať platnosť Licencie. V prípade zistenia neplatnosti Licencie môže Zoner okamžite ukončiť možnosť užívania Programu, a to bez akejkoľvek zodpovednosti za škodu tým komukoľvek prípadne vzniknutú. Rovnaké obmedzenie môže platiť aj pre nainštalované kópie Programu s Licenciou na používateľov, v ktorých užívateľ nevykonal odhlásenie od Zoner účtu a najmenej po dobu dlhšiu ako 30 kalendárnych dní od posledného overenia platnosti Licencie nebolo možné automaticky platnosť Licencie overiť.

V prípade Licencie na zariadenie je Držiteľ licencie oprávnený upraviť konfiguráciu nainštalovanej kópie Programu tak, že je Používateľom znemožnené prihlásenie k Zoner účtu v Programe, a obmedziť tak následné použitie Programu s využitím Zoner účtu. Držiteľ licencie berie navedomie, že v konkrétnej nainštalovanej kópii Programu s Licenciou na zariadenie má vždy prednosť táto Licencia pred Licenciou na používateľa alebo Licenciou na profil používateľa a v prípade užívania takto nainštalovanej kópie Programu, v ktorej je ponechaná možnosť prihlásenie k Zoner účtu, toto prihlásenie nijako nesúvisí s Overením, čím môžu byť Užívatelia obmedzovaní v užívaní Licencie poskytnutej im na základe inej Zmluvy.

Ak to podmienky konkrétneho Licenčného modelu vyžadujú, môže konkrétna nainštalovaná kópia Programu s licenciou na zariadenie požadovať od Užívateľa prihlásenie k Zoner účtu aj v prípade, že už obsahuje Licenciu na zariadenie, ku ktorému je táto Licencia viazaná. Držiteľ licencie berie na vedomie, že túto vlastnosť nemôže ovplyvniť.; Držiteľ licencie berie na vedomie, že užívanie konkrétnej nainštalovanej kópie Programu môže byť funkčne obmedzené alebo úplne znemožnené v prípade, keď Licencia uložená na Zoner účtu alebo Profilu používateľa nezodpovedá nainštalovanej kópie Programu (najmä v prípade nezodpovedajúcej Varianty programu).

11. OBMEDZENÉ POUŽITIE PROGRAMU
Pre niektoré Licenčné modely alebo Varianty programu platia výslovné obmedzenia možnosti poskytnutia Licencie alebo spôsobu používania Programu. Zoner si vyhradzuje právo neposkytnúť Licenciu akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá nedoloží, že ako Držiteľ licencie bude oprávnená Program používať v súlade so Zmluvou. Všetky nižšie vymenované obmedzenia sa vždy vzťahujú na akékoľvek používanie Programu, a to bez výnimky.

Jednotlivé Licenčné modely alebo Varianty programu sú obmedzené takto:

a) V prípade Licencie na zariadenie je Držiteľ licencie oprávnený inštalovať Program iba na Zariadeniach v jeho vlastníctve alebo v trvalom zmluvnom použití (napr. formou výpôžičky alebo nájmu), ak nie je na základe iného ustanovenia Zmluvy alebo písomného potvrdenia Zoneru umožnené inak.

b) V prípade Licencie na používateľa alebo Licencie na užívateľský profil je Držiteľ licencie oprávnený umožniť používanie Programu len osobám, ktoré sú v akomkoľvek pracovno-právnom vzťahu k Držiteľovi licencie (napr. zamestnávateľ zamestnancovi) alebo inom zmluvnom vzťahu k Držiteľovi licencie za účelom spracovania fotodokumentácie držiteľa licencie, ak nie je na základe iného ustanovenia Zmluvy alebo písomného potvrdenia Zonera umožnené inak.

c) "Licencia s rodinným rozšírením" alebo "Licencia s rozšírením na rodinu "alebo" Licencia pre rodinu "(a prípadne významovo obdobne): Licencia takto poskytnutá umožňuje výhradne domáce užívanie pre súkromné nekomerčné účely bez ohľadu na to, na akom Zariadení alebo na akej nainštalovanej kópií je Program užívaný. Pokiaľ je tento Licenčný model poskytnutý dodatočne ako rodinné rozšírenie existujúcej Licencie pre jedného Používateľa, ktorá ešte nebola zaťažená žiadnym licenčným obmedzeniam, nesmie byť naďalej pôvodna Licencia používaná inak, než je stanovené pre tento nový Licenčný model, a Držiteľ licencie je povinný ukončiť iné doterajšie užívanie programu, ktoré nie je v súlade s týmto obmedzením.

Držiteľ licencie, ktorým môže byť iba fyzická osoba, je oprávnená umožniť užívanie Programu výlučne osobám, ktoré sú členmi tej istej domácnosti ako držiteľ licencie, teda ktoré spoločne s ním žijú v jednej domácnosti a zdieľajú náklady na túto domácnosť a súčasne sú životným partnerom Držiteľa licencie alebo sú v prvom či druhom stupni priame či nepriame príbuzenské línie k nemu alebo k jeho životnému partnerovi (najmä manžel, manželka, druh, družka, syn, dcéra alebo súrodenec a ich deti či rodičia). Počet Užívateľov v rámci tohto Licenčného modelu nie je obmedzený.

Licencia v tomto Licenčnom modelu môže byť poskytovaná výlučne formou licencie na používateľa.

d) "Licencia pre školy" alebo "EDU licencia" alebo "Školská licencia" alebo "Výučbová licencia" (a prípadne významovo podobne či so zámenou pojmu "licencia" za "multilicencia"): Licencia takto označená môže byť poskytnutá len za predpokladu, že Držiteľom licencie je štátom registrovaná alebo úradne zriaďovaná, spravovaná či autorizovaná vzdelávacia organizácia pre deti a mládež, ako napr. škola, zariadenia pre predškolskú výchovu, detská voľnočasová organizácia alebo vysoká škola so štátom akreditovaným vzdelávacím programom, popr. iná organizácia poskytujúca vzdelávanie v oblasti počítačového spracovania fotografie (napr. školiace stredisko), ak nie je stanovené Obchodnými podmienkami alebo na základe písomného potvrdenia zo strany Zoneru stanovené inak.

Pre jednotlivé skupiny Držiteľov licencií z oblasti vzdelávacích organizácií môžu byť stanovené ďalšie obmedzenia Licencia formou špecifických Licenčných modelov:

e) "Licencia pre študentov" alebo "Študentská licencia" (a prípadne významovo obdobne): Táto Licencia môže byť poskytnutá len za predpokladu, že Držiteľom licencie bude fyzická osoba, ktorá je v čase nadobudnutia Licencie zapísaná žiakom / študentom akejkoľvek formy štúdia štátom registrovanej vzdelávacej organizácie pre deti a mládež alebo vysokej školy so štátom akreditovaným vzdelávacím programom. Licencia výslovne nie je určená osobám, ktoré sú len obchodnými klientmi vzdelávacích zariadení pre dospelých (napríklad zákazníkmi školiacich stredísk či iné formy štúdia v inštitúciách pre vzdelávanie dospelých), ak nie je Zonerom pre konkrétnu organizáciu ustanovené inak. Licencia v rámci tohto Licenčného modelu môže byť poskytnutá výhradne formou Licencie na užívateľov, ktorým musí byť Držiteľ licencie. Akékoľvek rozšírenie Licencie o ďalších Používateľov je vylúčené.

f) "NFR licencie" alebo "Licencie pre predajcov" (a prípadne významovo obdobne): Licencia takto poskytnutá ako Licencia na používateľa je určená výhradne pre účely predvádzania Programu tretím osobám s cieľom sprostredkovania jeho ďalšieho legálneho použitia. Program s týmto typom licencie nemožno užívať na akékoľvek iné účely. Licencia v tomto Licenčnom modelu môže byť poskytnutá výhradne formou Licencie na zariadenie.

g) Edícia FREE ". Licencia takto poskytnutá je určená iba na nekomerčné domáce použitie. Táto Edícia môže byť poskytnutá výhradne formou Licencie na užívateľa, ktorý musí byť Držiteľ licencie, a zmena typu Licencie alebo rozšírenie na ďalšieho Užívateľa sú vylúčené. Vylúčený je aj prevod Licencie na iného Držiteľa licencie.

h) Licencia pre neziskové organizácie "(a prípadne významovo podobne). Licencia môže byť poskytnutá len za predpokladu, že Držiteľom licencie bude právnická osoba, ktorá nevytvára zisk prerozdeľovaný medzi svojich zakladatelov, vlastníkov alebo správcov. V prípade sporu si Zoner vyhradzuje právo určiť, či organizácia spĺňa uvedenú podmienku, alebo nie. Tento licenčný model nie je výslovne určený pre akékoľvek organizácie štátnej správy a samosprávy.

i) Na základe osobitných zmlúv upravujúcich vzťah Zoneru s organizáciou TechSoup Global a jej distribučnými partnermi môžu byť licencie poskytnuté prostredníctvom tejto organizácie používané výhradne neziskovými organizáciami, a to za podmienok rozširujúcich obmedzení používanie Programu na základe osobitných pravidiel tejto organizácie. Ďalšie ustanovenia Dohody nie sú dotknuté.

Pri poskytnutí Licencie je Zoner oprávnený stanoviť pre Držiteľa licencie špecifické podmienky užívania Programu a poskytnutie licencie formou individuálneho Licenčného modelu. Tieto podmienky potvrdí Zoner Držiteľovi licencie písomne v elektronickej alebo tlačenej podobe.

12. NEKOMERĆNÉ POUŽITIE
"Nekomerčné používanie" sa myslí také použitie Programu, ktoré neprebieha v rámci obchodnej ani inej zárobkovej činnosti. Typicky ide o súkromné používanie mimo pracovno-právny vzťah alebo súkromné podnikanie. Príležitostné užívanie Programu pre zárobkovú činnosť ak vykonávanie nie je potrebné úradné povolenie na podnikanie (napr. Príležitostný predaj alebo platené publikovanie vlastných fotografií), je na účely Zmluvy považované za nekomerčné.

13. VYUŽITIE LICENCIE TREŤOU OSOBOU
Akékoľvek sprístupnenie Programu pre jeho užívanie treťou osobou, ktoré nie je definované v Zmluve, či už za úhradu alebo bezplatne, najmä vypožičaní alebo prenájom Programu tretej osobe, vypožičanie či nájom Zariadenia Držiteľa licencie s nainštalovanou kópiou Programu alebo zdieľanie nainštalovanej kópie Programu s Licenciou na počítač, je podmienené písomným súhlasom Zoneru a riadi sa Obchodnými podmienkami.

14. AKTUALIZÁCIA PROGRAMU
Držiteľ licencie, ktorý Program užíva v súlade so Zmluvou, má nárok v prípade Termínovanej licencie po dobu platnosti Licencie na poskytovanie neperiodických priebežných aktualizácií Programu vydávaných Zonerom (ďalej len "updatu"), a to za predpokladu, že Zoner príslušný Update úplne dokončil a zverejnil na svojich webových stránkach alebo ho inak jednoznačne definoval ako verejne či pre konkrétneho Držiteľa licencie dostupným. Updaty môžu zahŕňať ako nové vlastnosti a funkcie Programu, tak aj opravy Programu. Držiteľ licencie berie na vedomie, že inštalácia updatu môže byť nevyhnutná pre optimálnu činnosť Programu. Zoner nenesie žiadnu zodpovednosť za nefunkčnosť Programu v prípade, keď Držiteľ licencie alebo Užívateľ z akéhokoľvek dôvodu riadne neinštalujú dostupné Updaty. Ak nie je Používateľ oprávnený na Zariadenie, na ktorom je Program nainštalovaný, vykonávať zmeny v softvérovom vybavení, popr. bola inštalovaná kópia Programu zo strany Držiteľa licencie nakonfigurovaná ako neakceptujúca Updaty, nie je technicky možné Updaty zaistiť.

Updaty môžu byť vydávané zvlášť pre rôzne Varianty programu. Rozdelenie nových funkcií Programu pre jednotlivé Varianty programu stanovuje Zoner.

V prípade Časovo neobmedzenej licencie môže byť poskytovanie updatu obmedzené len na časové obdobie určené v Obchodných podmienkach.

Inštalácia Updatu bez príslušného oprávnenia vyplývajúceho z Licenčného modelu podľa Obchodných podmienok je porušením tejto Zmluvy.

15. UPGRADE A DOWNGRADE
Zoner môže Licenciu Držiteľovi licencie poskytnúť formou aktualizácie staršej vývojovej verzie Programu (ďalej len "Upgrade"). V takom prípade má Držiteľ Licencie nárok na užívanie tých nižších vývojových verzií Programu, z ktorých bol Upgrade uplatnený, avšak nesmie dôjsť k navýšeniu rozsahu používania Programu, a to ani za situácie, že súčasne s Upgradom došlo k zmene Typu licencie.

Ak bola Licencia Držiteľovi licencie poskytnutá bez nadväznosti na predchádzajúcu Licenciu, nie je právo používať predchádzajúce verzie Programu za pôvodných podmienok nijako dotknuté. Držiteľovi licencie môže byť umožnené užívať nižšiu vývojovú verziu Programu (ďalej len "Downgrade"), najmä z dôvodu možných technologických alebo užívateľských obmedzení v užívaní Programu. Konkrétne vývojovú verziu pre uplatnenie downgrade určuje Zoner. Nárok na Downgrade nie je automatický a Licenciu pre užívanie Programu v nižšej vývojovej verzii môže Držiteľ licencie získať dodatočne od Zoneru za zvlášť stanovených podmienok na základe individuálnej žiadosti. Zoner je oprávnený tejto žiadosti nevyhovieť v prípade, že Licencia nebola Držiteľovi licencie poskytnutá ako Upgrade.

Pri užívaní Programu formou downgrade berie Držiteľ licencie na vedomie, že nižšie vývojové verzie Programu nemusia byť v plnom rozsahu funkčné alebo k nim nemusí byť poskytovaná kompletná podpora zo strany Zoneru.

16. TECHNICKÁ A UŽIVATELSKÁ PODPORA
Zoner môže Držiteľovi licencie alebo Používateľovi poskytovať časovo obmedzené služby technickej podpory spojené s Licenciou. Technickou podporou sa rozumie pomoc s riešením funkčných problémov pri užívaní Programu a jeho inštaláciu. Zoner si vyhradzuje právo neposkytnúť alebo zvlášť spoplatniť technickú podporu osobe používajúci Program, ktorá:

Zoner môže poskytovať Držiteľovi licencie časovo obmedzené služby užívateľskej podpory spojené s Licenciou. Používateľskou podporou sa rozumie pomoc týkajúca sa konkrétneho použitia Programu, ako sú inštrukcie pre konkrétne používanie funkcií Programu a jeho inštaláciu, postupy a šablóny, školenia alebo vzorové nastavenie Programu. Rozsah a ceny poskytovania oboch foriem podpory stanoví Zoner pre jednotlivé Licenčé modely v Obchodných podmienkach.

17. SKÚŠOBNÉ POUŽÍVANIE PROGRAMU
Pre overenie úžitkových vlastností Programu poskytuje Zoner akejkoľvek fyzickej osobe (ďalej len "Testujúci") možnosť skúšobného použitia Programu (ďalej len "Skúšobná licencia"). Vo vzťahu ku Skušobnej licencie je Testujúci Držiteľom licencie a zároveň jediným Užívateľom. Skúšobná licencia je poskytovaná výlučne formou Licencie na užívateľov, a to bezplatne na obmedzené obdobie (ďalej len "skúšobné obdobie") uvedené v Obchodných podmienkach. Skúšobná licencia môže byť v časovom súbehu s oprávnením testujúceho ako Užívateľa užívať Program u iného Držiteľa licencie s Licenciou na počítač, ak je pre skúšobnú licenciu použitý iný Zoner účet, než ktorý Testujúci užíva ako Užívateľ u iného Držiteľa Licencie. Spôsob používania Programu so Skúšobnou licenciou nie je nijako obmedzený. Akékoľvek rozšírenie Skúšobnej licencie o ďalšieho Používateľa je vylúčené.

Skúšobné obdobie začína plynúť prvým prihlásením testujúceho k Zoner účtu v Programe. Testujúci berie na vedomie, že Program so Skúšobnou licenciou môže byť funkčne obmedzený a že po dobu Skúšobného obdobia nemá automatický nárok na poskytovanie dostupných updatov.

Testujúci je oprávnený súčasne užívať výhradne iba jednu Skúšobnú licenciu. Toto obmedzenie platí aj pri založení nového Zoner účtu pre tú istú fyzickú osobu. Opakované užívanie Skúšobnej licencie konkrétne fyzickou osobou a opakované užívanie Skúšobnej licencie na rovnakom Zariadení je možné až po uplynutí doby ustanovenej Zonerom v Obchodných podmienkach. Ďalšie užívanie Programu po skončení Skúšobnej doby až do doby možného opakovaného poskytnutia Skúšobej licencie je viazané výlučne na riadnu Licenciu.

Po skončení Skúšobného obdobia môže byť Testujucému ponúknutá možnosť užívania programu v Edícii FREE. Ďalšie užívanie Programu v tejto Edícii je viazané na obmedzenia dané Zmluvou. Ak Testujúci nespĺňa podmienky použitia tejto Edície, nie je oprávnený bez riadnej Licencie Program ďalej užívať.

18. NAKLADANIE S LICENCIOU
Ak nie je v Zmluve alebo na základe písomného súhlasu Zoneru stanovené inak, nie je dovolené:

Prevod Licencie na iný subjekt (iného Držiteľa licencie) bez zvláštneho súhlasu Zoneru je možný len u Licencie na užívateľov, a to v rozsahu jedného Používateľa, popr. u Licencie s rozšírením na rodinu. Prevod Licencie s Rozšírením na rodinu je možný výhradne za podmienky, že nový Držiteľ licencie spĺňa podmienky stanovené v Zmluve a v Obchodných podmienkach pre tento Licenčný model.

Prevod licencie na iného Držiteľa licencie je v ostatných prípadoch možný za podmienok, ktoré stanoví Zoner zvlášť v Obchodných podmienkach alebo individuálne pre každý prevod Licencie. Držiteľ licencie nemá právny nárok na prevod Licencie na iného Držiteľa licencie a Zoner si vyslovene vyhradzuje právo neumožniť prevod Licencie bez udania dôvodu. Zmena Držiteľa licencie je dokončená až v okamihu, keď je písomne potvrdená Zonerom.

Prevodom Licencie na nového Držiteľa licencie nie je pôvodný Držiteľ licencie zbavený zodpovednosti za svoje záväzky voči Zoneru vyplývajúce z tejto Zmluvy a užívania Programu.

19. INFORMÁCIE O POUŽÍVANÍ PROGRAMU
Ak nie je inou dohodou stanovené inak, Držiteľ licencie súhlasí so zberom informácií o používaní Programu. Program zbiera údaje o vybraných úkonoch, ktoré Užívatelia s Programom činia, vrátane doby používania. V žiadnom prípade nie sú zbierané žiadne údaje zo spracovávaného obsahu, grafického ani metadát, okrem úplne všeobecných údajov o súboroch (rozmery fotografií, typy formátov, dátový objem a pod.). Získané údaje sú zasielané Programom Zoneru výlučne anonymne, nie sú akokoľvek spájané s konkrétnym Užívateľom ani jeho Zoner účtom a slúžia výhradne na štatistické účely a podporu vývoja Programu a služieb Zoneru. Zasielanie údajov môže Užívateľ kedykoľvek prerušiť v nastavení v Zoner účtu na webovej stránke alebo inou technickou formou, ktorú umožní Program alebo s ním spojená služba. V prípade inštalovanej kópie Programu s Licenciou na počítač môže toto nastavenie zmeniť výhradne Držiteľ licencie.

20. ZOBRAZOVANIE SPRÁV
Zoner je oprávnený bez ďalšieho súhlasu zasielať Držiteľovi licencie alebo Používateľovi správy, ktoré sú zobrazované priamo v prostredí Programu. Správy môžu obsahovať najmä (ale nie výlučne):

Objem správ a ich charakter nie je nijako obmedzený. Správy môžu mať povahu obchodného oznámenia s ponukou produktov Zoneru alebo tretích strán a odkazovať na webové stránky.

Pre vybrané Licenčné modely alebo Typy licencií môže Zoner Držiteľovi licencie umožniť potlačenie alebo obmedzenie zobrazovania správ Užívateľom alebo skupinám Užívateľov, a to buď úpravou konfigurácie inštalačného súboru Programu alebo nastavením na Zoner účte.

21. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI A ZÁRUKY
Zoner nepreberá žiadnu záruku za škody spôsobené použitím Programu na akomkoľvek Zariadení, škody spôsobené nesprávnym informovaním Užívateľov o podmienkach používania Programu vyplývajúcich zo Zmluvy ani za žiadne iné škody nepriamo spojené s použitím tohto Programu. ZONER ANI JEHO DODÁVATELIA ALEBO PREDAJCOVIA NEMAJÚ POVINNOSŤ NAHRADIŤ DRŽITEĽOVI LICENCIE ALEBO UŽÍVATEĽOVI ANI AKÉJKOĽVEK INEJ TRETEJ OSOBE ŽIADNE NEPRIAME, NÁSLEDNÉ, VEDLAJŠIE, SANKČNÉ ANI ZVLÁŠTNE ŠKODY (NAJMÄ STRATU ZISKU ALEBO VÝNOSU, ODŠKODNENIE ZA STRATU SÚKROMIA, STRATY ÚŽITKU Z AKÉHOKOĽVEK ZARIADENIA ALEBO SOFTWARU VRÁTANE TOHTO PROGRAMU, PRERUŠENÍM PREVÁDZKY, STRATU OBCHODNÝCH INFORMÁCIÍ ALEBO INÚ PEŇAŽNÚ STRATU) VZNIKNUTÉ V SÚVISLOSTI SO ZMLUVOU ALEBO SOFTWAROM, KTORÉHO POUŽÍVANIE JE NA JEJ ZÁKLADE UMOŽNOVANÉ, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE DRŽITEĽ LICENCIE ALEBO UŽÍVATEĽ BOLI ZONEROM NA MOŽNOSŤ TÝCHTO ŠKÔD UPOZORNENÍ, PRIČOM NEBUDE BRANÝ OHĽAD NA PRÍČINU ŠKODY ANI TEÓRII ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU PODĽA PREDCHÁDZAJÚCEJ VETY SA UPLATNÍ V MAXIMÁLNOM MOŽNOM ROZSAHU PRÍPUSTNOM PRÍSTUPNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI. ZODPOVEDNOSŤ ZONERU ZA ŠKODU SÚVISIACU S PROGRAMOM V ŽIADNOM PRÍPADE NEPRESIAHNE SUMU, KTORÚ DRŽITEĽ LICENCIE ALEBO INÉ OSOBA ZA PROGRAM SKUTOČNE ZAPLATILI, ANI SUMU ZODPOVEDAJÚCU ODPORÚČANEJ PREDAJNEJ CENE PROGRAMU PODĽA OBCHODNÝCH PODMIENOK ZONERU V DEŇ ZÍSKANIA PROGRAMU PODĽA TOHO, KTORÁ Z TÝCHTO SÚM BUDE NIŽŠIA.

22. KOMPONENTY A SLUŽBY TRETÍCH STRAN
Program a jeho súčasti môžu využívať programové komponenty a služby tretích strán. Zoner tieto služby len spúšťa a nie je na ne pripojený. Zoner sa preto menovite zrieka akejkoľvek zodpovednosti za funkčnosť komponentov a dostupnosť služieb, rovnako ako za akékoľvek ich viditeľné alebo skryté správanie, ktoré sú takto poskytované, a to nad rámec všetkých obmedzení zodpovednosti a záruk uvedených v Zmluve.

Google Maps API: Používaním funkcie Google Maps v Programe sa Držiteľ licencie zaväzuje súhlasiť s podmienkami použitia spoločnosti Google Inc., ktoré sú dostupné na http://maps.google.com/help/terms_maps.html.

23. UKONČENIE PLATNOSTI LICENCIE
Licencia stráca platnosť v prípade porušenia akéhokoľvek bodu Zmluvy zo strany Držiteľa licencie. Pri ukončení platnosti Licencie je Zoner oprávnený ukončiť možnosť používania Programu odobratím Licencie zo Zoner účtu Držiteľa licencie alebo Užívateľa.

Po skončení platnosti Licencie:

Akékoľvek ďalšie užívanie Programu po skončení platnosti Licencie je bez získania novej Licencie v rozpore so zákonom a ustanoveniami Zmluvy a môže byť trestne stíhané.

24. SÚHLAS SO ZMLUVOU
Podmienkou akéhokoľvek užívania Programu a jeho Inštalácia na ľubovoľné Zariadenie je súhlas so Zmluvou zo strany Držiteľa licencie. Súhlas je elektronicky zaznamenaný. Ak osoba so znením Zmluvy nesúhlasí, nesmie Program inštalovať ani akokoľvek užívať.

25. PLATNOSŤ ZMLUVY
Rozhodným právom Licencie je právo Slovenskej republiky. Ak nie je medzi Držiteľom licencie a Zonerom dohodnuté inak, všetky spory budú riešené súdmi Slovenskej republiky. Ak dôjde v priebehu platnosti Zmluvy k zmenám v rozhodnom práve, ktoré sa dotýkajú akýchkoľvek ustanovení Zmluvy a môžu ovplyvniť práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy, zostávajú akékoľvek ďalšie ustanovenia Zmluvy v platnosti.

Túto Zmluvu je Zoner oprávnený kedykoľvek zmeniť, ak je to potrebné, najmä:

Zoner negarantuje doručenie správy Držiteľovi licencie. Spolu s informáciou o zmene bude Držiteľovi licencie poskytnutá možnosť súhlasiť s novým znením Zmluvy alebo túto zmenu odmietnuť a z tohto dôvodu licenčnú zmluvu vypovedať v lehote 3 mesiacov.

Akékoľvek ustanovenia tejto Zmluvy môžu byť zmenené alebo Zmluva môže byť doplnená na základe inej zmluvnej dohody medzi Držiteľom licencie a Zonerom. Toto znenie Zmluvy je platné od 2017-10-02